ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ

PROBLEMS ARTICLES

Проданчук М.Г., Слободкін В.І., Подрушняк А.Є., Левицька В.М.
Перспективи впровадження нанотехнологій і наноматеріалів у харчовій промисловості, їх гігієнічна оцінка та актуальні завдання наногігієни харчування
Prodanchuk M.G., Slobodkin V.I., Podrushnyak A.E., Levicka V.M.
Prospects of introduction of nanotekhnologiy and nanomaterial in food, their hygienical estimation and actual tasks of nanohigieny of food
Смоляр В.І.
Генетичні та середовищні аспекти харчової поведінки
Smolyar V.I.
Genetic and environmental aspects food behavior
Шепельская Н.Р., Проданчук Н.Г.
Фитоэстрогены сои и их антиандрогенное действие
Shepel'skaya N.R., Prodanchuk M.G.
Soybean fitoestrogrns and its antiandogenic action (The review of literature)
Власик Л.І., Дейнека С.Є., Тарасенко Г.П.
Шляхи розвитку санітарного законодавства України щодо контролю за виробництвом та обігом органічних продуктів
Vlasik L.I., Deineka S.Ye., Tarasenko G.P.
Ways of the development Ukrainian sanitary legislation in sphere of the checking production and using of the organic products

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ORIGINAL RESEARCHS

Коробчанский В.А., Герасименко О.И., Иваненко Т.А.
Проблема медико-биологической безопасности регулярного употребления пищевых продуктов, содержащих ГМО
Korobchansky V.A., Gerasimenko O.I., Ivanenko T.A.
The problem of medical and biological safety regular eat food containing genetically modified food products
Залесский В.Н., Великая Н.В.
Куркумин и развитие статуса хронического вялотекущего воспалительного процесса при старении
Zalesskij V.N., Velykaya N.V.
Curcumin and the development status of a chronic smoldering inflammatory process in aging
Бурушкина Т.Н., Бережницкая Т.Г., Ратушняк В.В.
Соевые продукты с пробиотическими свойствами и коррекция микробиоценоза
Burushkina T.N., Berejnizkaya T.G., Ratushnyak V.V.
The soy foodstuffs with the probiotic properties and the microbiocenosis correction
Смоляр В.І., Петрашенко Г.І.
Ванадій в харчових продуктах і раціонах, його біологічна роль та токсичність
Smolyar V.I., Petrashenko G.I.
Vanadium in the foodstuffs and diets, his biological role and toxicity
Івашків Л.Я.
Нові класи інгредієнтів продуктів харчування та їхні функціональні властивості
Ivashkiv L.Ya.
New classes of meal ingredients and its functional properties
Бережницкая Т.Г., Ратушняк В.В., Забейда Е.Ф., Бурушкина Т.Н.
Получение, свойства и применение бакконцентрата для изготовления соево-молочных и соевых сквашенных продуктов
Berezhnitskaya T.G., Ratushnyak V.V., Zabeida Ye.F., Burushkina T.N.
Production, properties and application bacterial concentration for producing soy-milk and soy products acidifild

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

METHODS OF DETERMINATION

Проданчук Г.М., Макаров О.О.
Визначення вмісту хімічних елементів у хлібі методикою мас-спектрометрії з індуктивно зв`язаною плазмою. Результати і аналіз отриманих даних
Prodanchuk G.M., Makarov O.O.
Determination of trace metals in bread by inductive coupled plasma mass-spectrometry. Results and analysis of obtained data

З ІСТОРІЇ НУТРИЦІОЛОГІЇ

TO HISTORY OF NUTRITIOLOGY

Смоляр В.І.
Зростання населення планети і його харчування
Smolyar V.I.
Growth of world population and its food
Барштейн В.Ю.
Ферменти. Сторінки історії
Barshteyn V.Ju.
Enzymes. Pages of history

ХРОНІКА

LATEST NEWS

ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти раціонального харчування"" III Scientific conference with international participation "Aspects of nutrition"
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування"The rules of article design


|Повернутися до попередньої сторінки| Архів | Про журнал |