ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ

PROBLEM ARTICLES

Проданчук Н.Г., Балан Г.М., Харченко О.А., Харченко Т.Ф., Повякель Л.И., Баглей Е.А.
Профессиональный и экологический риск винил- и поливинилхлорида
Prodanchuk N.G., Balan G.M., Kharchenko O.A., Kharchenko T.F., Poviakel L.I., Bagley E.A.
Vinil and polyvinilchloride professional and ecological risk
Бондаренко Л.Б., Танина С.С.
Токсикогеномика и токсикопротеомика: методы, проблемы, перспективы
Bondarenko L.B., Tanina S.S.
Toxicogenomics and toxicoproteomics: methods, problems, perspectives

МЕХАНІЗМИ ІНТОКСИКАЦІЙ

MECHANISMS OF INTOXICATIONS

Харчук І.В.
Життєздатність і апоптоз клітин аденокарциноми яєчників під впливом нових потенційних протипухлинних сполук похідних малеіміду та дигідропіролу
Kharchuk I.V.
The viability and apoptosis of ovarian adenocarcinoma cells undergoing the influence of potential antitumor compounds maleimide and dihydropyrrol derivatives
Герасимова В.Г., Дишінєвич Н.Є., Світлий С.С., Рудая Л.О., Головащенко Г.В., Веременко Л.М., Корнієць О.І., Курдюков В.Г.
Токсиколого-гігієнічна характеристика сучасних засобів для прання дитячої білизни та одягу
Gerasimova V.G., Dyshinevich N.Ye., Svitlyi S.S., Rudaya L.O., Golovaschenko G.V., Veremenko L.M, Korniets O.I., Kurdukov V.G.
Contemporary baby laundry detergents toxico-hygienic characteristics
Грищенко В.А., Томчук В.А., Степанова Л.І., Хижняк С.В.
Структурний стан мітохондріальної мембрани гепатоцитів за дії кадмію та його коригування
Grishenko V.A., Tomchuk V.A., Stepanova L.I., Khyznyak S.V.
The structural state of the hepatocyte mitochondrial membrane under the cadmium influence and its correction
Чорна І.В., Висоцький І.Ю.
Дослідження гетерогенності суб-клонів клітин лінії к562 мієлогенної лейкемії людини
Chorna I.V., Vysotsky I.Yu.
Analysis of heterogeneity of sub-clones of k562 cells human myelogenous leukaemia
Дроговоз С.М., Лукьянчук В.Д., Шейман Б.С., Кононенко А.В.
Токсические эффекты блокаторов н1-гистаминовых рецепторов и механизмы их формирования
Drogovoz S.M., Lukianchuk V.D., Sheyman B.S., Kononenko A.V.
Toxical effects of h1-hystamine receptor blockators and the mechanisms of their formation

ТОКСИКОЛОГІЯ НАНОСТРУКТУР

TOXICOLOGY NANOSTRUCTURES

Прилуцька С.В., Ротко Д.М., Прилуцький Ю.І., Рибальченко В.К.
Токсичність вуглецевих наноструктур у системах in vitro та in vivo
Prylutska S.V., Rotko D.M., Prylutskiy Yu.I., Rybalchenko V.K.
Toxicity of carbon nanostructures in vitro and in vivo systems

ЕКОЛОГІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ

ECOLOGICAL TOXICOLOGY

Станько О.М.
Важкі метали у воді: забруднення річки Дністер за останні 10 років (територія Львівської області)
Stanko O.M.
Heavy metals in water: the Dniester River pollution during the last ten years (the territory of the Lviv region)
Безкровна О.В., Кліщенко А.О.
Екотоксикологічна оцінка впливу нафтопродуктів на дощових червів Eisenia foetida (Savigny, 1826)
Bezkrovna O.V., Klischenko A.O.
Ecotoxicological estimation of impact of oil products on earthworms Eisenia foetida (Savigny, 1826)

ТОКСИКОЛОГІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

EMERGENCY SITUATION TOXICOLOGY

Белих І.А., Клєщев Н.Ф., Грек А.М., Сакун А.В.
Аналіз методів індикації мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму
Belykh I.A., Kleschev N.F., Grek A.M, Sakun A.V.
Analysis of microorganism's and their metabolism products indication methods

ТОКСИКОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

DRUG TOXICOLOGY

Зінов'єва М.Л., Карпезо Н.О., Линчак О.В.
Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину
Zinovieva M.L., Karpezo N.O., Lynchak O.V.
Peculiarity of the behavior reactions of rats males and females exposed subchronically to 7-hydroxicoumarin
Кузнєцова Г.М., Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М., Рибальченко В.К.
Вплив цитостатика похідної дигідропіролу на кишечник щурів у порівнянні з 5-фторурацилом
Kuznietsova G.M., Volovnenko T.A., Volovenko Yu.M., Rybalchenko V.K.
The influence of cytostatic dihydropyrrol derivative on rat intestine compared with and 5-fluoruracil

МЕТОДИ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ТА ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

METHOD OF TOXICOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL-HYGIENIC TESTING

Рева Т.Д., Сліпчук В.Л., Чумак Н.Є.
.Сорбційно-фотометричне визначення іонів біотоксикантів з мінералізованих водних розчинів та сечі людини
Reva Т.D., Slipchuk V.L., Chumak N.Ye.
Sorption-fotometric determination of biotoksykant ions from mineralized water solutions and human urea
Калінін І.В., Лівенцов В.В.
Рентгенофлуоресцентний аналіз важких металів у тканинах щурів
Kalinin I.V., Liventsov V.V.
X-ray fluorescence analysis of heavy metals in tissues of rats

ДИСКУСІЇ

DISCUTION

Балан Г.М., Бубало Н.Н.
Основні підходи до регулювання безпеки при виробництві, застосуванні та утилізації наночасток та наноматеріалів
Balan G.M., Bubalo N.N.
General sofety regulation approaches in the production, usage and utilizing of nanoparticles and nanomaterials
Демецька О.В., Леоненко О.Б., Ткаченко Т.Ю., Леоненко Н.С.
До проблеми стандартизації наноматеріалів
Demetska O.V., Leonenko O.B., Tkachenko T.Yu., Leonenko N.S.
To the problem of nanomaterial standards
Закордонець В.А.
До проблеми інформаційного забезпечення токсикологічного вивчення нанотехнологій та наноматеріалів
Zakordonets V.A.
To the problem of the providing of toxicological of nanotechnology and nanomaterials

ХРОНіКА

REGULATIONS

Пам'яті Закордонця Володимира Антоновича To the memory of Vladimir Zakordonets
Пам'яті Кокшаревої Наталії Володимирівни To the memory of Natalia Kokshareva


| Повернутися до попередньої сторінки |