Матеріали ІІІ з'їзду токсикологів України "Сучасні проблеми токсикології.
Безпека їжі та середовища життєдіяльності людини"
18–19 грудня 2011 року
КИЇВ
ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

РОЗДІЛ "ПРОФІЛАКТИЧНА, РЕГУЛЯТОРНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТОКСИКОЛОГІЯ"

"PREVENTIVE, REGULATORY AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY"

Гжегоцький М.Р., Штабський Б.М., Шафран Л.М.
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ГІГІЄНІЧНИХ НОРМАТИВІВ КСЕНОБІОТИКІВ У СУЧАСНІЙ ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ТОКСИКОЛОГІЇ
Gzhegocky М.R., Shtabskiy B.М., Shafran L.М
PROBLEMS OF HARMONIZING OF HYGIENIC STANDARDS OF XENOBIOTICS IN MODERN PREVENTIVE TOXICOLOGY
Жмінько П.Г
ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ПРАКТИКИ
Zhminko P.G
PRINCIPLES OF THE GOOD LABORATORY PRACTICE
Проданчук М.Г., Власик Л.І., Дейнека С.Є.,Тураш М.М
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАНОТОКСИКОЛОГІЇ
Prodanchuk М.G., Vlasyk L.І., Deineka S.E., Turash М.М
ISSUES OF NANOTOXICOLOGY
Завгородній І.В., Бачинський Р.О.
КРІОТОКСИКОЛОГІЯ — ПРАВО НА ІСНУВАННЯ
Zavgorodniy І.V., Bachinsky R.О.
CRYOTOXICOLOGY — RIGHT TO EXIST
Шафран Л.М.
ПРОБЛЕМА КЛЕТОЧНОГО ТРАНСПОРТА В СОВРЕМЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ
Shafran L.М.
PROBLEMS OF THE CELL TRANSPORT IN MODERN TOXICOLOGY
Зербіно Д.Д., Гущук І.В.
ПРОМИСЛОВА ТОКСИКОЛОГІЯ В УКРАЇНІ І МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO14000: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Zerbino D.D., Huschuk І.V.
INDUSTRIAL TOXICOLOGY IN UKRAINE AND INTERNATIONAL STANDARDS ISO14000: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
Білько Н.М., Єлейко-Хемич Л.О., Родіонова Н.К., Борбуляк І.З., Алексєєва Т.А., Михайленко В.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ НАНОТРУБОК НА ГЕМОПОЕТИЧНІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ТА ЇХ НАЩАДКИ IN VIVO I IN VITRO
Bilko N.М., Yeleyko-Hemych L.О., Rodionova N.К., Borbulyak І.Z., Alekseeva Т.А., Mikhailenko V.М.
DETERMINATION OF TOXIC EFFECTS OF NANOTUBES ON HEMATOPOIETIC STEM CELLS AND THEIR DESCENDANTS IN VIVO I IN VITRO
Балан Г.М., Проданчук Н.Г.
РИСК РАЗВИТИЯ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ И ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ КСЕНОБИОТИКОВ НА ЗАРОДЫШЕВЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
Balan G.М., Prodanchuk M. G.
RISK OF DEVELOPMENT OF GENERAL SOMATIC AND ONCOLOGYCAL PATHOLOGY IN THE CASE OF TOXIC ACTION OF XENOBIOTICS ON THE GERM STEM CELLS
Шепельская Н.Р.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Shepelskaya N.R.
MODERN PRINCIPLES OF RESEARCH AND MAIN TEST SYSTEM FOR THE IDENTIFICATION OF THE REPRODUCTIVE TOXICITY OF CHEMICALS
Чмиль В.Д.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИОКСИНОВ И ДРУГИХ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Chmil V.D.
DETERMINATION OF DIOXINS AND OTHER PERSISTENT ORGANIC CONTAMINANTS IN FOOD AND ENVIRONMENTAL OBJECTS
Мокиенко А.В., Петренко Н.Ф.
ГОРМЕЗИС КАК ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯТОРНЫХ МУТАЦИЙ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОСТИ БАКТЕРИЙ
Mokienko А.V., Petrenko N.F.
HORMESIS AS A TRIGGER OF REGULATORY MUTATIONS AND ITS ROLE IN FORMATION OF MULTIRESISTANT BACTERIA
Сноз С.В., Повякель Л.І., Смердова Л.М.
НОВІ СТІЙКІ ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ДОВКІЛЛЯ. РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ДОВКІЛЛЯ
Snoz S.V., Povyakel L.І., Smerdova L.М.
NEW ENVIRONMENTAL PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS.PUBLIC HEALTH RISKS AND ENVIRONMENTAL RISKS IN UKRAINE
Михальчук Б. В., Власик Л.І.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КОНТЕКСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Mikhalchuk B.V., Vlasyk L.І.
HARMONIZATION OF LEGISLATION IN THE FIELD OF AIR PROTECTION IN THE CONTEXT OF IMPROVING QUALITY OF LIFE
Гоженко А.І., Жижневська О.О., Сірман В.М., Гоженко О.А.
СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ТОКСИЧНИХ НЕФРОПАТІЙ
Gozhenko А.І., Zhyzhnevska О.О., Sirman В.М., Gozhenko О.А.
CURRENT METHODOLOGY OF THE DIAGNOSIS OF TOXIC NEPHROPATHY
Губар І.В.
ВИВЧЕННЯ КОНФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ФІБРИНОГЕНУ, ТРОМБІНУ ТА ТРОМБОПЛАСТИНУ ЗА ДІЇ НАНОЧАСТИНОК СВИНЦЮ РІЗНИХ РОЗМІРІВ В УМОВАХ IN VITRO
Gubar І.V
STUDY OF CONFORMATIONAL CHANGES OF FIBRINOGEN, THROMBIN AND THROMBOPLASTIN IN ACTION OF NANOPARTICLES OF LEAD OF THE DIFFERENT SIZES IN VITRO
Данченко О.П.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ТРИМЕТАЗИДИНУ І ТІОТРИАЗОЛІНУ НА МІО- ТА ГЕПАТОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ СИМВАСТИНУ У ЩУРІВ З ВИКЛИКАНИМ ТРОЛЕАНДОМІЦИНОМ ГАЛЬМУВАННЯМ АКТИВНОСТІ ЦИТОХРОМУ Р4503А
Danchenko О.P.
EVALUATION OF ACTION Of TRYMETAZYDYN AND THIOTRIAZOLINE ON MiO- AND HEPATOTOXIC EFFECTS OF SYMVASTYN IN RATS WITH BRAKING ACTIVITY OF CYTOCHROME R4503A CAUSED BY TROLEANDOMITSYN
Деркач Є.А., Шепельова І.А., Мельникова Н.М.
ЗМІНА АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ У КРОВІ КРОЛІВ ЗА ОТРУЄННЯ ЦЕЗІЮ ХЛОРИДОМ
Derkach E.А., Shepelova І.А., Melnikova N.М
CHANGES IN ACTIVITY OF ENZYMES IN BLOOD OF RABBIT POISONED BY CESIUM CHLORIDE
Лісовська В.С., Недопитанська Н.М., Баглій Є.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРИФЛУСУЛЬФУРОН-МЕТИЛУ НА СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ ЩУРІВ-САМЦІВ
Lisovska V.S., Nedopytanska N.M., Bahliy E.А.
STUDY OF EFFECTS OF TRYFLUSULFURON-METHYL ON PUBERTY MALE RATS
Деркач Є.А., Шепельова І.А., Мельникова Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ОТРУЄННЯ КАДМІЄМ
Derkach E.А., Shepelova І.А., Melnikova N.М
PARTICULARITIES OF THE CONTENT OF FREE AMINO ACIDS IN THE LIVER OF RATS OF DIFFERENT AGES IN THE CONDITIONS OF CADMIUM POISONINGО
Дмитруха Н.М., Лагутіна О.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ БІЛКІВ ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ ДО ДІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В УМОВАХ IN VITRO
Dmytruha N.М., Lagutina О.S
SENSITIVITY STUDY OF HUMAN PLASMA PROTEINS TO THE ACTION OF HEAVY METALS IN VITRO
Єрмішев О.В., Мельникова Н.М.
ВПЛИВ ЦЕЗІЮ НА МОРФОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ НИРОК ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ КРОВІ У ЩУРІВ
Yermishev О.V., Melnikova N.М.
EFFECT OF CESIUM ON MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE KIDNEYS AND BIOCHEMICAL CHANGES IN THE BLOOD OF RATS
Жураковська М.В., Павленко Т.О.
ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІРНО-РЕЗОРБТИВНОЇ ДІЇ ДОКСОРУБІЦИНУ ГІДРОХЛОРИДУ ТА ІДАРУБІЦИНУ ГІДРОХЛОРИДУ
Zhurakovska М.V., Pavlenko Т.О.
TOXICOLOGICAL PROFILE OF SKIN-RESORPTIVE ACTION OF DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE AND IDARUBICIN
Власик Л.І., Кметь Т.І., Кметь О.Г.
ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ДІЇ НІТРАТУ НАТРІЮ ТА ХЛОРИДУ КАДМІЮ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ХАРАКТЕРУ МЕТАБОЛІЗМУ
Vlasyk L.І., Kmet Т.І., Kmet О.G.
HYGIENIC VALUE OF ACUTE ACTION OF SODIUM NITRATE AND CADMIUM CHLORIDE, TAKING INTO ACCOUNT AGE AND FEATURES OF METABOLISM
Маненко А.К., Омельчук С.Т., Хопяк Н.А., Колінковський О.М., Тарасюк О.О., Карпенко В.В.
ПОСТАНОВКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З МЕТОЮ ОБҐРУНТУВАННЯ ГІГІЄНІЧНИХ НОРМАТИВІВ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ У ВОДІ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ ПРИ ЇХ ПОСЛІДОВНОМУ ВПЛИВІ НА ПІДҐРУНТІ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРУ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ
Manenko А.К., Omelchuk S.Т., Hopyak N.А., Kolinkovskyy О.М., Tarasyuk О.О., Karpenko V.V.
DESIGN OF EXPERIMENTAL STUDIES IN ORDER TO GROUND HYGIENIC STANDARDS OF PESTICIDES AND AGRICULTURAL CHEMICALS IN WATER OF WATER FACILITIES IN CASE OF THEIR CONSEQUENTIAL IMPACT ON THE BASIS OF ASSESSMENT OF THE CHARACTERISTICS OF THEIR COMBINED ACTION
Трахтенберг І.М, Короленко Т.К.
ДІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ — РТУТІ, СВИНЦЮ ТА МАРГАНЦЮ НА РОЗВИТОК АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ У ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
Trahtenberg I.M., Korolenko T.K.
EFFECTS OF HEAVY METALS — MERCURY, LEAD AND MANGANESE, ON THE DEVELOPMENT OF ADAPTATION RESPONSES IN RATS OF DIFFERENT AGE GROUPS
Коротун О.П., Власик Л.І.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСТОЯНКИ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ ЗА УМОВ КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ДИМЕТОАТУ ТА НІТРАТУ НАТРІЮ
Korotun О.P., Vlasyk L.І
HYGIENIC EVALUATION OF PROTECTOR PROPERTIES OF TINCTURES OF ECHINACEA PURPLE UNDER CONDITIONS OF COMBINED INFLUENCE OF DYMETOAT AND SODIUM NITRATE
Коршун М.Н., Краснокутская Л.М.
ТОКСИЧНОСТЬ И ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ СОЛЕЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Korshun М.N., Krasnokutskaya L.М.
TOXICITY AND HYGIENIC STANDARDIZATION OF SALTS IN THE WORKING AREA
Косуба Р.Б., Гордієнко В.В., Перепелиця О.О.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОРИГУВАЛЬНОГО ВПЛИВУ ПОЛІФІТОЛУ-1 НА ЦИРКАДІАННІ ХРОНОРИТМИ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ ЗА КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ЩУРІВ
Kosuba R.B., Gordienko V.V., Perepelytsya О.О.
AGE PECULIARITIES OF THE CORRECTIVE EFFECT OF POLIFITOL-1 ON CIRCADIAN CHRONORHYTHMS OXIDATIVE-ANTIOXIDATIVE HOMEOSTASIS IN CASE OF CADMIUM INTOXICATION IN RATS
Лазаренко І.А., Мельникова Н.М., Максін В.І.
НАКОПИЧЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СВИНЦЮ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ
Lazarenko І.А., Melnikova N.М., Maksin V.І.
ACCUMULATION OF NANOPARTICLES OF LEAD IN THE BODY OF RATS
Мельникова Н.М., Єрмішев О.В.
ВПЛИВ ЦЕЗІЮ НА МОРФОЛОГІЧНУ СТРУКТУРУ НИРОК ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ КРОВІ У ЩУРІВ
Melnikova N.М.,Yermishev О.V.
EFFECT OF CESIUM ON MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE KIDNEYS AND BIOCHEMICAL CHANGES IN THE BLOOD OF RATS
Мудра І.Г.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ СУБХРОНІЧНОЇ ТОКСИЧНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ КУМУЛЯТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
Mudra І.G.
USE OF TEST FOR EVALUATION OF SUBCHRONICAL TOXICITY FOR EVALUATION OF CUMULATIVE PROPERTIES OF CHEMICALS
Федоренко В.І., Кіцула Л.М.
ВПЛИВ СУМІШЕЙ НІТРАТУ НАТРІЮ, НІТРИТУ НАТРІЮ ТА НІТРАТУ СВИНЦЮ НА ПРИЖИТТЄВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ТКАНИН У ТОКСИКОЛОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
Fedorenko V.І., Kitsula L.М.
INFLUENCE OF MIXTURES OF SODIUM NITRATE, SODIUM NITRITE AND NITRATE LEAD ON IN VIVO COLOR OF TISSUE IN TOXICOLOGICAL EXPERIMENT
Філіпець Н.Д., Кметь О.Г.
МОЖЛИВОСТІ МЕМБРАНОФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ІОНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ ТОКСИЧНІЙ НЕФРОПАТІЇ
Filipets N.Д., Kmet О.G.
POSSIBILITIES OF MEMBRANOPHARMAKOLOGICAL CORRECTION OF ION-REGULATING FUNCTION OF THE KIDNEYS IN CASE OF TOXIC NEPHROPATHY
Хоп'як Н.А., Омельчук С.Т., Маненко А.К., Матисік С.І., Зуб С.Т., Касіян О.П., Завада М.І., Ковалів М.О., Крупка Н.О.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА МЕТОДУ УТИЛІЗАЦІЇ НЕПРИДАТНИХ ПЕСТИЦИДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОЛОГІЧНОГО СОРБЕНТУ ГЛАУКОНІТОЛІТУ
Hopyak N.А., Omelchuk S.Т., Manenko А.К., Matysik S.І., Zub S.Т., Kasian О.P., Zavada М.І., Kovaliv М.О., Krupka N.О.
HYGIENIC EVALUATION OF THE METHOD OF UTILIZATION OF ILLEGAL PESTICIDES BY MEANS ENVIRONMENTAL SORBENTS HLAUKONITOLITU
Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М., Літус В.І.
КОРЕКЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МІКРОМЕРКУРІАЛІЗМУ ТА СТАН ОРГАНІВ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ Й ІМУННОГО ЗАХИСТУ
Tchaikovsky J.B., Sokurenko L.М., Lytus V.І.
CORRECTION OF EXPERIMENTAL MIKROMERCURIALIZM AND STATE OF ORGANS OF NERVOUS SYSTEM AND IMMUNE PROTECTION
Черная И.В., Высоцкий И.Ю.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РАКОВЫХ КЛЕТОК КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛИНИЙ MCF-7(WT), MCF-7(DOX/R) И T-47D К ДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
Chernaya I.V., Vysotsky I.J.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SENSITIVITY OF THE BREAST CANCER CELLS LINES MCF-7 (WT), MCF-7 (DOX/R) AND T-47D TO IONIZING IRRADIATION
Стратулат Т.Г., Сырку Р.Ф., Оуату А.В., Бондаренко Е.В.
ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ДОЗ ДДТ И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ НА ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЛЕТКЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO
Stratulat Т.G., Syrku R.F., Ouatu А.V., Bondarenko Е.В.
EFFECT OF LOW DOSES OF DDT AND POLYCHLORINATED BIPHENYLS ON PROLIFERATIVE PROCESSES IN THE CELL IN VITRO EXPERIMENTS
Перехрестенко В.А., Корнута Н.А., Жминько П.Г.
ВЛИЯНИЕ МАНКОЦЕБА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫСЯТ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Perehrestenko V.А., Kornuta N.А., Zhminko P.G.
EFFECT OF THE MANCOZEB ON THE FUNCTIONAL STATE OF NERVOUS SYSTEM OF RATS IN THE POSTNATAL PERIOD
Лепешкин И.В., Воронина В.М., Медведев В.И., Лышавский В.И., Баран В.Н., Гринько А.П., Павленко И.П.
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕСИКАНТА АСТАЛОН 150 SL
Lyeposhkin I.V., Voronina V.М., Medvedev V.I., Lyshavsky V.I., Baran V.N., Grinko А.P., Pavlenko I.P.
TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC REGULATION OF DESICCANT ASTALON 150 SL
Воронина В.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИКОДИНАМИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУНГИЦИДА СТЕП, В.Р.
Voronina V.M.
STUDY OF TOXICODYNAMICS OF DOMESTIC FUNGICIDE STEP
Харченко О.І., Богун Л.І., Максимович Я.С., Остапченко Л.І.
АКТИВНІСТЬ МЕМБРАНОЗВ'ЯЗАНИХ ФЕРМЕНТІВ ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН КЛІТИН МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ПРИ ВПЛИВІ ОЦТОВОКИСЛОГО ЦИНКУ
Kharchenko О.І., Bogun L.І., Maksimovich J.S., Ostapchenko L.І
ACTIVITY OF MEMBRANELINKED ENZYMES OF PLASMA MEMBRANES OF BRAIN CELLS OF RATS DURING CHRONIC ALCOHOLIC INTOXICATION AND WHEN EXPOSED TO ZINC ACETATE
Левицька В.М., Слободкін В. І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
Levitskaya V.М., Slobodkin V.І.
CURRENT STATUS OF TOXICOLOGICAL-HYGIENIC ASSESSMENT OF MEDICAL DEVICES, OBTAINED USING NANOTECHNOLOGIES
Стратулат Т.Г, Жардан Елена, Пынзару Ю.В., Сырку Р.Ф.
ОЦЕНКА РАЗДРАЖАЮЩЕГО И СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ КРЕМОВ ДЛЯ ЛИЦА СЕРИИ "FLOVIO FRAGRANCE" SPA
Stratulat Т.G, Zhardan E., Pinzaru J.V., Sirku R.F.
EVALUATION OF IRRITATING AND SENSITIZATION ACTION OF FACE CREAM SERIES "FLOVIO FRAGRANCE" SPA
Пынзару Ю.В., Константинович С.Г.
НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Pinzaru J.V., Konstantinovich S.G.
SOME PRINCIPLES OF SAFETY ENSURING OF PRODUCTS OF PLANT ORIGIN IN MOLDOVA IN PRESENT TIME
Харченко Т.Ф., Левицька В.М., Ісаєва С.С., Харченко О.А., Хомак С.О., Гладка Н.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ГІГІЄНІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Kharchenko Т.F., Levitskaya V.М., Isayeva S.S., Kharchenko О.А., Homak S.О., Hladka N.V.
METHODICAL APPROACHES TO HYGIENIC REGULATION OF PRODUCTS OF MEDICAL PURPOSE PRODUCT
Харченко О.А., Харченко Т.Ф., Левицька В.М., Ісаєва С.С., Хомак С.О., Кругляк Т.І.
ЩОДО ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО ФАКТОРУ ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЯКІ КОНТАКТУЮТЬ З КРОВ'Ю
Kharchenko О.А., Kharchenko Т.F., Levitskaya V.М, Isayeva S.S., Homak S.О., Kruhlyak Т.І.
RATIONALE FOR MODELS EXPERIMENT FOR DETERMINATION OF CHEMICAL FACTORS OF POTENTIAL RISK OF USE MEDICAL PRODUCTS SINGLE USE, WHICH ARE IN CONTACT WITH BLOOD
Резуненко Ю.К., Жуков В.І.
ВПЛИВ ПОЛІОЛІВ НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРОЛУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОСФОРЕСЦЕНЦІЇ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ
Rezunenko J.V., Zhukov V.І..
IMPACT OF THE GLYCEROL BASED POLYOLS ON THE INTENSITY OF PHOSPHORESCENCE OF BLOOD SERUM OF THE RAT
Левицька В. М., Харченко Т. Ф., Ісаєва С.С., Харченко О.А., Хомак С.О., Юрченко Т.В., Зеленська Т.В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРИЇВ БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Levitskaya V. М., Kharchenko Т.F., Isayeva S.S., Kharchenko О.А., Khomak S.O., Yurchemko T.V., Zelenska T.V.
REGARDING SETTING SAFETY CRITERIA OF THE PRODUCTS OF PERFUME AND COSMETIC INDUSTRY
Станько О.М.
ТОКСИКАНТИ-КСЕНОБІОТИКИ У ВОДІ РІЧКИ ДНІСТЕР
Stanko О.М.
TOXICANTS-XENOBIOTICS IN WATER OF RIVER DNISTER
Харламова А.В.
ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРИ ДІЇ ЗАБРУДНЮВАЧІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО РЕГІОНУ
Harlamova А.V.
STUDY OF THE INDICATORS OF EMBRYONIC DEVELOPMENT WHEN EXPOSED TO POLLUTANTS OF MINING AND METALLURGICAL REGION
Богоявленська В.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ПІД ДІЄЮ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Bohoyavlenska V.F.
FEATURES OF BEHAVIOURAL REACTIONS UNDER ANTROPOGENEOUS POLLUTANTS EXPERIMENT
Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Кулинич Г.Б., Дорогавцева Г.А.
ГЕПАТОТОКСИЧНІ ПРОЯВИ ПЕСТИЦИДУ 2,4-Д АМІННОЇ СОЛІ (ДИХЛОРФЕНОКСИОЦТОВОЇ КИСЛОТИ) В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Dyeltsova О.І., Gerashchenko S.B., Kulynych G.B., Dorohavtseva G.А.
HEPATOTOXIC EFFECTS OF PESTICIDE 2,4-D AMINE SALT (DICHLOROPHENOXYACETIC ACID) IN THE EXPERIMENT
Вадюк Р.Л., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б.
РЕТИНОТОКСИЧНІ ПРОЯВИ ЦИСПЛАТИНУ В ЕКСПЕРМЕНТІ
Vadyuk R.L., Dyeltsova О.І., Gerashchenko S.B.
RETINOTOXIC EFFECTS OF CISPLATINE IN EXPERIMENT
Геращенко С.Б., Дєльцова О.І., Гевка О.І.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РУХОВИХ НЕЙРОНІВ СПИННОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТОКСИЧНІЙ ПАКЛІТАКСЕЛ-ІНДУКОВАНІЙ НЕЙРОПАТІЇЇ
Gerashchenko S.B., Dyeltsova О.І., Gevka О.І.
MORPHOLOGICAL CHANGES IN SPINAL MOTOR NEURONS IN RAT BRAIN IN EXPERIMENTAL PACLITAXEL-INDUCED TOXIC NEYROPATIYIYI
Крашевська Т.О., Шуляк В.Г.
ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ТА ЦИТОХІМІЧНИЙ СТАТУС ЛЕЙКОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА СУБХРОНІЧНОЇ ДІЇ ДИКАМБИ
Kraszewska Т.О., Shulyak V.G.
PERIPHERAL BLOOD INDICATORS AND CYTOCHEMICAL STATUS OF LEUKOCYTES OF RATS IN CASE OF SUBHRONICAL ACTION OF DYKAMBA
Кірсенко В.В, Яструб Т.О., Леоненко Н.С., Коваленко В.Ф.
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ПРОНИКНЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН КРІЗЬ ШКІРУ З ВИКОРИСТАННЯМ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ ДИФУЗІЇ
Kirsenko V.V, Yastrub Т.О., Leonenko N.S., Kovalenko V.F.
QUANTITATIVE EVALUATION OF PARAMETERS OF PENETRATION OF CHEMICALS THROUGH SKIN WITH THE MAIN PROVISIONS OF THE THEORY OF DIFFUSION
Янчук В.В., Власик Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ НІТРАТУ НАТРІЮ ТА АЦЕТАТУ СВИНЦЮ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ
Yanchuk V.V., Vlasyk L.I.
CHARACTERS COMBINED ACTION OF SODIUM NITRATE AND LEAD ACETATE IN AGE ASPECT
Леоненко О.Б., Демецька О.В., Мовчан В.А.
ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ТА МІДІ
Leonenko О.B., Demetska О.V., Movchan V.А.
CYTOTOXICITY OF NANOPARTICLES OF SILVER AND COPPER
Светлый С.С., Рудая Л.А., Воронина В.М.
К ВОПРОСУ ОБ ОПАСНОСТИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ И РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЫТА
Svitlyy S.S., Rudaya L.А., Voronina В.М.
ON THE ISSUES OF DANGER OF INSECTICIDAL AND REPELLENT AGENTS REGISTERED IN UKRAINE FOR USE IN LIVING CONDITIONS
Андрійчук Н.Й., Наконечний К.П.
РОЛЬ ЛАНДШАФТНОЇ СКЛАДОВОЇ В МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Andreychuk N.J., Nakonechny K.P.
ROLE OF THE LANDSCAPE IN MEDICAL AND ENVIRONMENTAL INVESTIGATIONS
Харчук І.В., Андрухов О.Я., Рибальченко В.К.
ДОСЛІДЖЕННЯ АПОПТОЗУ НОРМАЛЬНИХ КЛІТИН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПІД ВПЛИВОМ ПОТЕНЦІЙНИХ ПРОТИПУХЛИННИХ СПОЛУК ПОХІДНИХ МАЛЕІМІДУ І ДИГІДРОПІРОЛУ
Kharchuk І.V., Andrukhov О.Y., Rybalchenko V.К.
RESEARCH OF APOPTOSIS OF NORMAL CELLS OF ORAL CAVITY UNDER THE INFLUENCE OF POTENTIAL ANTICANCER COMPOUNDS DERIVATIVES OF MALEIMIDE DYHIDROPIROLE
Когутяк Я.М.
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ТРОФІЧНИХ ЛАНЦЮГАХ ЕКОСИСТЕМИ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Kohutyak Y.М.
GENERAL FEATURES OF ACCUMULATION AND DISTRIBUTION OF SALTS OF HEAVY METALS IN TROPHIC CHAINS OF ECOSYSTEM OF DNISTROVSKE RESERVOIR
Колінковський О.М.
ТЕХНОГЕННА ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА, ВИКЛИКАНА ФОСФОРОМ: ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА
Kolinkovskyy О.М.
TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL DISASTER CAUSED BY PHOSPHORUS: TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC ASSESSMENT
Проданчук Г.М., Ткачук О.М., Кононенко І.В., Заліньян Є.С., Ковтун І.О., Костик Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В УМОВАХ ПІДТРИМАННЯ SPF СТАТУСУ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН
Prodanchuk G.М., Tkachuk О.М., Kononenko І.V., Zalinyan E.S., Kovtun І. О., Kostik Y.M.
CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF TOXICOLOGICAL EXPERIMENT IN CASE OF MAINTAINING SPF STATUS OF LABORATORY ANIMALS
Михальчук Б.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ЧАСТОЧОК РОЗМІРОМ 20–200 НМ В УКРАЇНІ
Mikhalchuk B.V.
IMPLEMENTATION OF THE METHODS OF MEASUREMENT OF ULTRAFINE PARTICLES SIZE 20–200 NM IN UKRAINE
Колодніцька Т.Л., Власик Л.Й., Михальчук А.Л.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ДИСПЕРСНИХ ТА УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
Kolodnitska T.L., Vlasyk L.Y., Mikhalchuk А.L.
SOME ASPECTS OF IMPACT ON HUMAN HEALTH OF DISPERSED AND ULTRAFINE PARTICLES
Компанець І.В., Нікольська В.В., Остапченко Л.І.
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ОМЕПРАЗОЛУ НА ПРОДУКЦІЮ ІНТЕРФЕРОНУ ЛІМФОЦИТАМИ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ ТА АКТИВНІСТЬ 2,5-ОЛІГОАДЕНІЛАТ-СИНТЕТАЗИ
Kompanets І.V., Nikolska V.V., Ostapchenko L.І.
THE IMPACT OF LONG-TERM ADMINISTRATION OF OMEPRAZOLE ON PRODUCTION OF INTERFERON BY LYMPHOCYTES OF THE RAT'S SPLEEN AND 2,5-OLIHOADENILAT-SYNTHETASE ACTIVITY
Карпезо Н.О., Гурняк О.М., Рибальченко В.К.
ВПЛИВ ПОХІДНОГО МАЛЕІМІДУ НА СЕЛЕЗІНКУ ЗА УМОВ ХІМІЧНО ІНДУКОВАНОГО РАКУ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА У ЩУРІВ
Karpezo N.О., Gurnyak О.М., Rybalchenko V.К.
EFFECT OF DERIVATIVE OF MALEIMIDE ON SPLEEN IN CASE OF CHEMICALLY INDUCED COLON CANCER IN RATS
Линчак О.В., Островська Г.В., Бабута О.М., Рибальченко В.К.
ВПЛИВ ІНГІБІТОРА ТИРОЗИНОВИХ ПРОТЕЇНКІНАЗ ПОХІДНОГО МАЛЕІМІДУ НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ ВВЕДЕННІ
Lynchak О.V., Ostrovskaya G.V., Babuta О.М., Rybalchenko V.К.
IMPACT OF INHIBITORS OF TYROSINE PROTEINKINASE DERIVATIVE OF MALEIMIDE ON MORPHO-FUNCTIONAL STATE OF THE LIVER OF RATS DURING LONG-TERM APPLICATION
Бычко А.В., Артеменко А.Ю., Ротко Д.Н., Прилуцкий Ю.И., Рыбальченко В.К.
ФОРМИРОВАНИЕ "МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОР" В ЛИПИДНЫХ МЕМБРАНАХ ОДНОСТЕННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Bychko A.V., Artemenko A.Y., Rothko D.N., Prilutsky Y.I., Rybalchenko V.K.
FORMATION OF "MOLECULAR PORES" IN LIPID MEMBRANES BY SINGLELAYER CARBON NANOTUBES
Баглій Є.А., Недопитанська Н.М., Решавська О.В., Лісовська В.С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОГЕННОГО РИЗИКУ НАДХОДЖЕННЯ АЦЕТОХЛОРУ ДО ОРГАНІЗМУ З ПИТНОЮ ВОДОЮ
Bagliy E.А., Nedopytanska N.М., Reshavska О.V., Lisovska V.S.
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF CARCINOGENIC RISK ASSOCIATED WITH INGESTION OF ACETOCHLOR WITH POTABLE WATER
Кокшарева Н.В., Зінов'єва М.Л., Атаманюк В.П.
ДОКЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ПРОТЕФЛАЗІД-ФОРТЕ
Kokshareva N.V., Zinovieva М.L., Atamanyuk V.P.
PRECLINICAL STUDIES OF TOXIC PROPERTIES OF MEDICINAL PRODUCT NAMED PROTE-FLAZIDUM-FORTE
Гулай Т.О.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ГЕРБІЦИДУ ЦИКЛОКСИДИМУ В ОБ'ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Gulay Т.О.
HYGIENIC EVALUATION OF ENVIRONMENTAL FATE OF HERBICIDE CYCLOXIDIME
Проданчук Н.Г., Лепешкин И.В., Жминько П.Г., Сергеев С.Г., Гринько А.П., Иванова Л.П.
ОЦЕНКА РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ФЛУМИОКСАЗИНА В УКРАИНЕ
Prodanchuk M.G., Lepeshkin I.V., Zhminko P.G., Sergeev S.G., Grinko А.P., Ivanova L.P.
RISK ASSESSMENT OF APPLICATION OF PREPARATIONS BASED ON FLUMIOXAZIN IN UKRAINE
Медведев В.И., Жминько П.Г., Недопитанская Н.Н., Михайлов В.С., Ющук С.И.
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕН В УКРАИНЕ
Medvedev V.I., Zhminko P.G., Nedopytanska N.М., Mikhailov V.S., Yushchuk S.I.
ON THE SAFETY OF PREPARATIONS CONTAINING 1-METHYLCYCLOPROPENE IN UKRAINE
Лепешкин И.В., Медведев В.И., Рудая Л.А., Кузнецова Е.М., Багацкая Е.Н., Зубрикова-Чугайнова О.Г.
ОЦЕНКА РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДЫХ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ В УКРАИНЕ
Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Rudaya L.A., Kuznetsova E.M., Bagatskaya E.N., Zubrikova-Chugainova O.G.
RISK ASSESSMENT OF APPLICATION OF PREPARATIONS ON THE BASIS OF DERIVATIVES OF SULPHONYLUREA IN UKRAINE
Лепешкин И.В., Лышавский В.Г., Медведев В.И., Жминько П.Г., Гринько А.П., Мурашко С.В., Сергеев С.Г., Баран В.Н., Ющук С.И.
ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ, ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ И РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТОАКАРИЦИДА ЭНВИДОР 240 SC
Lepeshkin I.V., Lyshavsky V.G., Medvedev V.I., Zhminko P.G., Grinko А.P., Murashko S.V., Sеrgееv S.G., Baran V.N., Yushchuk S.I.
HAZARD ASSESSMENT, RATIONALE OF HYGIENIC STANDARDS AND REGULATIONS OF USE OF INSEKTOAKARICIDE ENVIDOR 240 SC
Сергеев С., Кравчук А., Медведев В., Лышавский В., Колонтаева Н., Баран В., Павленко И.
ДОПУСТИМЫЕ ДОЗЫ ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ ОПЕРАТОРА, КАК КРИТЕРИИ БИОДОСТУПНОСТИ И ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ПУТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Sеrgееv S., Kravchuk O., Medvedev V., Lyshavsky V, Kolontaeva N., Baran V., Pavlenko I.
ACCEPTIBLE DOSES OF PESTICIDES TO THE OPERATOR AS A CRITERIA OF BIOAVAILABILITY AND HAZARD ASSESSEMENT OF EXPOSURE PATHWAYS
Корнута Н.О., Решавська О.В.
РОЛЬ ГІСТОПАТОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПЛАЦЕНТИ В СИСТЕМІ МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД В РЕЗУЛЬТАТІ ВПЛИВУ ПЕСТИЦИДІВ НА ВАГІТНИХ САМИЦЬ ЩУРІВ
Kornuta N.О., Reshavska О.V.
ROLE OF THE HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF PLACENTA IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM DUE TO EXPOSURE TO PESTICIDES OF PREGNANT FEMALE RATS
Повякель Л.І., Бобильова О.О., Пасічник В.І.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ ВІДХОДІВ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
Povyakel L.І., Bobylova О.О., Pasichnyk V.І.
PROBLEMS OF THE RISK ASSESSMENT OF WASTES. CONCEPTUAL APPROACHES
Бобильова О.О., Повякель Л.І., Лобода Ю.І.
ПРОБЛЕМА МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Bobylova О.О., Povyakel L.І.,, Loboda Y.I.
PROBLEM OF MEDICAL WASTE IN THE ENVIRONMENT OF HUMAN
Коршун М.М., Антоненко А.М.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ ІНГІБІТОРІВ 4-ГІДРОКСИФЕНІЛПІРУВАТДІОКСИГЕНАЗИ НА ОРГАНІЗМ ТЕПЛОКРОВНИХ ТВАРИН ТА ЛЮДИНИ
Korshun М.М., Antonenko А.М.
FEATURES OF THE MECHANISM OF EFFECT OF INHIBITORS 4-HYDROXYPHENYLPYRUVATDIOXYGENASE ON THE WARM-BLOODED ANIMALS AND HUMANS
Бардов В.Г, Вавріневич О.П., Омельчук С.А., Гиренко Т.В., Благая А.В.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВМІСТУ ФУНГІЦИДІВ КЛАСУ ТРИАЗОЛІВ В ПЛОДОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУРАХ
Bardov V.G., Vavrinevych О.P., Omelchuk S.А., Hyrenko Т.V., Blahaya А.V.
HYGIENIC EVALUATION OF DYNAMICS OF CONTENT OF TRIAZOLE FUNGICIDES IN THE FRUIT AND VEGETABLE CROPS
Омельчук С.Т., Бардов В.Г, Пельо І.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ОВОЧІВ, ВИРОЩЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БАКОВИХ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ
Omelchuk S.T., Bardov V.G., Pelo І.М.
FEATURES OF SAFETY EVALUATION OF VEGETABLES GROWN USING TANK MIXTURES OF PESTICIDES
Коршун М.М., Семененко В.М.
ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДОПУСТИМОЇ ДОБОВОЇ ДОЗИ СУЧАСНОГО ІНСЕКТО-АКАРИЦИДУ ТЕБУФЕНПІРАДУ
Korshun М.М., Semenenko V.М.
TOXICOLOGICAL EVALUATION AND SUBSTANTIATION OF ACCEPTABLE DAILY INTAKE OF F MODERN INSEKTO ACARICIDE TEBUFENPYRAD
Шкарапута Л.М., Сасінович Л.М., Даниленко В.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ВИРОЩЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЛЬФОКАРБАТІОНУ-К
Shkaraputa L.М., Sasinovych L.М., Danylenko V.V., Tishchenko L.О., Shevchenko L.А.
HYGIENIC EVALUATION OF AGRICULTURAL CROPS GROWN USING SULFOCARBATION-K
Вавріневич О.П., Омельчук С.А., Борисенко А.А.
ПОРІВНЯЛЬНА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ ДЕРМАЛЬНОГО ТА ІНГАЛЯЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ПРАЦЮЮЧИХ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ КЛАСУ АНІЛІНОПІРИМІДИНІВ
Vavrinevych О.P., Omelchuk S.А., Borysenko А.А.
COMPARATIVE HYGIENIC ASSESSMENT OF POTENTIAL RISK OF DERMAL AND INHALED EXPOSURE OF WORKERS IN DIFFERENT WAYS OF USE OF ANILINEPYRIMIDINE FUNGICIDES
Зінченко Т.І.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПРАЦЮЮЧИХ ТА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ СВІТЧ 62,5 WG ДЛЯ ЗАХИСТУ СУНИЦІ
Zinchenko Т.І.
HYGIENIC EVALUATION OF AIR OF WORKING ZONE OF EMPLOYEES AND ATMOSPHERIC AIR IN CASE OF USE THE PREPARATION SWITCH 62,5 WG FOR STRAWBERRIES PROTECTION
Коршун О.М., Гиренко Д.Б., Шевчук В.В.
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІГІЄНІЧНОГО КОНТРОЛЮ БІФЕНАЗАТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ ФЛОРАМАЙТ 240
Korshun О.М., Hyrenko D.B., Shevchuk V.V.
ANALYTICAL SUPPORT OF HYGIENIC CONTROL OF BIFENAZATE DURING THE USE OF PREPARATION FLORAMAYT 240
Гаркавий С.С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ МЕТИЛ ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЕФІРУ
Harkaviy S.S.
EXPERIMENTAL EVALUATION OF TOXICITY OF METHYL TERT-BUTYL ETHER
Карпенко В.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ПОХІДНИХ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ
Karpenko V.V.
MODERN PROBLEMS OF HERBICIDES DERIVATIVES OF SULFONYLUREA
Проданчук Н.Г., Балан Г.М.
ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА И ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК
Prodanchuk M.Г., Balan G.М.
THE TOXIC PROPERTIES OF NANOPARTICLES OF TITANIUM DIOXIDE AND THEIR POTENTIAL OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL RISK
Михайленко В.М., Єлейко-Хемич Л.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОЧАСТИНОК З НОРМАЛЬНИМИ ТА ПУХЛИННИМИ КЛІТИНАМИ — ОЦІНКА БІОБЕЗПЕКИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Mikhailenko V.M., Yeleyko-Hemych L.O.
FEATURES OF INTERACTION BETWEEN CARBON NANOPARTICLES WITH NORMAL AND TUMOR CELLS — EVALUATION OF THEIR BIOSAFETY
Потапов Е.А., Коваль М.Г.
ТЯЖЁЛЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК ИНДУКТОРЫ АПОПТОЗА В ЭНТЕРОЦИТАХ КИШЕЧНИКА КРЫС
Potapov Е.А., Koval М.G.
HEAVY METALS AS INDUCTORS OF APOPTOSIS IN ENTEROCYTES OF RAT COLON
Бойко Р.В., Дупленко Ю.К., Білько Д.І., Білько Н.М.
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА КРОВОТВОРНУ СИСТЕМУ
Boiko R.V., Duplenko J.K., Bilko D.I., Bilko N.M.
APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS FOR EVALUATION OF POTENTIAL TOXIC EFFECTS OF DRUGS ON THE BLOOD SYSTEM
Адамчук Т.В.
РЕГЛАМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДСОЛОДЖУВАЧА СУКРАЛОЗИ Е 955
Adamchuk T.V.
REGULATION OF USE OF SWEETENER SUCRALOSE E 955
Музальов І.І., Михайленко В.М.
ГЕНОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ ОКРЕМОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ЕКЗОГЕННИХ ОКСИДІВ АЗОТУ ТА МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ
Muzalov I.I., Mikhailenko V.M.
GENOTOXIC EFFECTS OF SEPARATE AND COMBINED ACTION OF EXOGENOUS NITROGEN OXIDES AND SMALL DOSES OF IONIZING RADIATION
Главін О.А., Геращенко Б.І., Рябченко Н.М., Музальов І.І., Михайленко В.М
КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ОКСИДІВ АЗОТУ ТА МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НА РОЗВИТОК ГЕНЕТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА УТВОРЕННЯ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ СПОЛУК ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТІ
Glavin О.А., Gerashchenko B.І., Ryabchenko N.М., Muzalov І.І., Mikhailenko V.М.
COMBINED EFFECT OF EXOGENOUS NITROGEN OXIDES AND LOW DOSE IONIZING RADIATION ON GENETIC INSTABILITY DEVELOPMENT AND FORMATION OF FREERADICAL COMPOUNDS AT TUMOR GROWTH
Самохіна Н.А.
ТОКСИКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕТАЛОНЕФРОПАТІЙ
Samokhina N.А.
TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EXPERIMENTAL METALONEFROPATY
Шитко Е.С., Третьяков А.М.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОТОКСИКОЗОВ КИШЕЧНИКА
Shitko Е.S., Tretyakov А.М.
EXPERIMENTAL STUDY OF INTESTINAL METALLOTOXIKOSIS
Петринич В.В.
ВПЛИВ МАРГАНЦЕВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ У СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ШВИДКОСТІ АЦЕТИЛЮВАННЯ
Petrynych V.V.
INFLUENCE OF MANGANESE INTOXICATION ON BEHAVIOR REACTIONS IN PUBESCENT RAT DEPENDING ON THE SPEED OF ACETYLATION
Blagaia A.
COMPARATIVE TOXICOLOGICAL EVALUATION OF STROBILURIN FUNGICIDES AUTHORIZED FOR CEREAL SPIKED CROPS PROTECTION
Blagaia A.
COMPARATIVE TOXICOLOGICAL EVALUATION OF STROBILURIN FUNGICIDES AUTHORIZED FOR CEREAL SPIKED CROPS PROTECTION
Голінько О.М., Деміч А.А,Стаднічук Н.О., Мороз Т.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ
Golinko О.М., Demich А.А, Stadnichuk N.О., Moroz Т.І
RESEARCH OF TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF POLYVINYLPYRROLIDONE
Проданчук Г.М., Костик Ю.М., Колянчук Я.В., Ковтун І.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗГІДНО ВИМОГ GLP
Prodanchuk G.M., Kostik Yu.M., Koliynchuk Y.V., Kovtun I.O,
EXPERIMENTAL TOXICOLOGICAL RESEARCH ORGANIZATION ACCORDING TO GOOD LABORATORY PRACTIC REQUIREMENTS

РОЗДІЛ "ПРОБЛЕМИ ТОКСИКОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КЛІНІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ"

"CURRENT PROBLEMS OF CLINICAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGICAL TOXICOLOGY"

Коваленко В.М.
ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. ЗВ'ЯЗОК МІЖ БІОТРАНСФОРМАЦІЄЮ ТА ТОКСИЧНІСТЮ
Kovalenko V.M.
INTERACTION OF DRUGS. RELATION BETWEEN BIOTRANSFORMATION AND TOXICITY
Таніна С.С., Бондаренко Л.Б., Полешко Ф.Ф., Тишкін С.М.
ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ ДОКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРИНЦИПАМ GLP ГРУПОЮ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ.
Tanina S.S., Bondarenko L.B., Poleshko F.F., Tyshkin S.M.
APPROACHES TO MONITORING OF PRE-CLINICAL STUDIES OF DRUGS FOR COMPLIANCE WITH THE GLP PRINCIPLES BY QA GROUP
Морозович Ю.А., Карацуба Т.А., Бондаренко Л.Б., Коваленко В.Н.
НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ-РЕГУЛЯТОРОВ ПРОЦЕССОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ
Morozovych Y.A., Karatsuba T.A., Bondarenko L.B., Kovalenko V.N.
NEW EXPERIMENTAL MODELS FOR EVALUATION OF SPECIFIC ACTIVITY OF DRUGS- REGULATORS OF HEMATOPOIESIS PROCESS
Бондаренко Л.Б., Коваленко В.Н.
ВЛИЯНИЕ ПИРАЗИНАМИДА НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ КОЛЛАГЕНОВ I И II ТИПА
Bondarenko L.B., Kovalenko V.N.
INFLUENCE OF PYRAZINAMIDE ON AMINO ACID COMPOSITION OF COLLAGEN TYPE I AND II
Добреля Н.В., Бойцова Л.В., Данова І.В., Стрєлков Є.В., Мончак І.Л., Хромов О.С.
БЛОКАДА УТВОРЕННЯ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ПОРИ ПРИ РЕПЕРФУЗІЇ ІЗОЛЬОВАНОГО СЕРЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИКЛОСПОРИНУ А: ПОТЕНЦІЙНИЙ РИЗИК
Dobrelya N.V., Boytsova L.V., Danova I.V., Strelkov E.V., Monchak I.L., Khromov A.S.
BLOCKADE OF MITOCHONDRIAL OSCULA FORMATION DURING REPERFUSION OF ISOLATED HEART WITH CYCLOSPORIN A: POTENTIAL RISK
Стопницкий А.А., Ибрагимов С.И., Уразаева Ж.К., Акалаев Р.Н.
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ УКСУСНОЙ ЭССЕНЦИЕЙ
Stopnytskyy A.A. Ybrahymov S.I., Urazhaeva Z.K., Akalaev R.N.
ALGORITHM FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE POISONINGS BY VINEGAR ESSENCE
Суходолова Г.Н. Марупов З.Н., Шоабсаров А.А., Акалаев Р.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ОТРАВЛЕНИЕМ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Suhodolova G.N., Marupov Z.N., Shoabsarov A.A., Akalaev R.N.
APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS OF LABORATORY INDICATORS OF HOMEOSTASIS IN PATIENTS WITH CARBON MONOXIDE POISONING
Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А., Юсупов О.П.
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ПСИХОФАРМАКОЛО-ГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ У ПАЦИЕНТОВ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Akalaev R.N., Stopnytskyy A.A, Yusupov O.P.
PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND EMERGENCY AID OF ACUTE POISONINGS BY PSYCHOPHARMACOLOGICAL DRUGS IN CHILDRENS ON PREHOSPITAL STAGE
Акалаев Р.Н., Рахимходжаева С.О., Стопницкий А.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ УКУСА СКОРПИОНА
Akalaev R.N., Rahymhodzhaeva S.O., Stopnytskyy A.A
IMPROVING OF THE TREATMENT TACTIC IN PATIENTS AFFECTED BY SCORPIO BITE
Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А., Ишбаев Н.А.
КОРРЕКЦИЯ ТОКСИКО-ГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Akalaev R.N., Stopnytskyy A.A., Ishbaev N.A.
CORRECTION TOXIC-HYPOXIC ENCEPHALOPATHY IN PATIENTS WITH ACUTE POISONINGS BY PSYCHOPHARMACOLOGICAL DRUGS
Кудря М.Я., Палагина И.А., Устенко Н.В., Козарь В.В.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ФЕНСУКЦИНАЛА ПРИ СУБХРОНИЧЕСКОМ ПЕРОРАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ
Kudrya M.J., Palahyna I.A., Ustenko N.V., Kozar V.V.
FEATURES OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY REALIZATION OF ANTIDIABETIC DRUG PHENOSUCCINAL IN ORAL SUBCHRONYC APPLICATION
Кузьмінов Б.П., Зазуляк Т.С., Кузьмінов О.Б., Грушка О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДИМЕДРОЛУ, l-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТУ ТА ЦІАНОКОБАЛАМІНУ ПРИ ЇХ ГІГІЄНІЧНІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ
Kuzminov B.P., Zazulyak T.S., Kuzminov O.B., Grushka O.I.
FEATURES OF THE TOXICOLOGICAL EVALUATION OF DIPHENHYDRAMINE, L-LYSINE AESINAT AND CYANOCOBALAMIN IN ITS HYGIENIC REGULATIONS IN THE AIR OF WORKING ZONE
Маркевич В.Е., Глущенко Н.В.
ВМІСТ СВИНЦЮ В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
Markevich V.E., Glushchenko N.V.
LEAD CONTENT IN BLOOD ERYTHROCYTES OF CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES
Кудря М.Я., Мельниківська Н.В., Козар В.В., Устенко Н.В., Жураковська М.В., Павленко Т.О.
ЩОДО МЕХАНІЗМУ ЦИТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПРОТИПУХЛИННИХ ЗАСОБІВ ЦИКЛОФОСФАНУ, ТАМОКСИФЕНУ ТА 5-ФТОРУРАЦИЛУ
Kudrya M.J., Melnykivsk N.V., Kozar V.V., Ustenko N.V., Zhurakovska M.V., Pavlenko T.O.
WITH REGARD TO THE MECHANISM OF cytotoxic effect OF ANTICANCER MEDICINES CYCLOPHOSPHAMIDE, TAMOXIFEN AND 5-FLUOROURACIL
Кузнєцова Г.М.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ У КИШЕЧНИКУ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ ЦИТОСТАТИКІВ ПОХІДНОГО ДИГІДРОПІРОЛУ, 5-ФТОРУРАЦИЛУ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЇ
Kuznetsova G.M.
STRUCTURAL-FUNCTIONAL CHANGES IN INTESTINES OF RATS UNDER EXPOSURE OF CYTOSTATICS WITH DERIVATIVE ACTION DYHIDROPIROLU, 5-FLUOROURACIL AND THEIR COMBINATIONS
Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Ягупова А.С., Чумак Н.Є.
ОРИГІНАЛЬНІ ФОСФОРОВМІСНІ СУКЦИНІМІДИ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Velchynska O.V., Nizhenkovska I.V., Jagupova A.S., Chumak N.E.
ORIGINAL PHOSPHORUSCONTAINING SUKTSYNIMIDY AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES
Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Вільчинська В.В., Ніженковський О.І., Чумак Н.Є.
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 2-МЕРКАПТОАНІЛІНУ
Velchynska O.V., Nizhenkovska I.V., Vilchynskyy V.V., Nizhenkovskyy O.I., Chumak N.E.
SYNTHESIS AND TOXICITY STUDIES OF NEW DERIVATIVES OF 2 -MERKAPTOANILINE
Вельчинська О.В., Вільчинська В.В.
ПРОТИПУХЛИННА АКТИВНІСТЬ БІС-АДДУКТУ 5-МЕТИЛУРАЦИЛУ
Velchynska O.V., Vilchynskyy V.V.
ANTITUMOR ACTIVITY OF BIS-ADDUCT 5-METYLURACYL
Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Шарикіна Н.І., Вільчинська В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АКТИВНОСТІ БІС-АДДУКТУ БЕНЗИМІДАЗОЛУ
Velchynska O.V., Nizhenkovska I.V., Sharykina N.I., Vilchynska V.V.
ANTITUMOR ACTIVITY STUDIES OF BIS-ADDUCT BENZIMIDAZOLE
Халаїм Є.А., Дейнека С.Є., Халаїм К.В.
АНТИТОКСИЧНІ ТА ПРОТЕКТИВНІ ЕФЕКТИ ПРЕПАРАТУ УФ-ОПРОМИНЕНОЇ КРОВІ ЕРСОЛ
Halaim E.A., Deineka S.Y., Halaim K.V.
ANTITOXIC AND PROTECTIVE EFFECT OF UV-IRRADIATED BLOOD MEDICINE ERSOL
Бліндер О.В., Бліндер О.О., Дейнека С.Є.
АНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ ТА ЇЇ ДИНАМІКА У ШТАМІВ P. AERUGINOSA, ЯКІ ВИДІЛЕНІ З СЕЧІ ПАЦІЄНТІВ З ІНФЕКЦІЯМИ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ У 2009–2010 РР. У М. ЧЕРНІВЦІ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Blinder O.V., Blinder O.O., Deineka S.Y.
ANTIBIOTIC SENSITIVITY AND ITS DYNAMICS IN STRAIN P. AERUGINOSA, SEGREGATED FROM URINE OF PATIENTS WITH INFECTION ЩА THE URINARY SYSTEM IN CHERNIVTSI AND CHERNIVTSI REGION 2009–2010
Юрченко І.О., Буряк В.П., Куртєв А.В.
СУЧАСНИЙ НАПРАВЛЕНИЙ СУДОВО-ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
Yurchenko I.A., Buryak V.P., Kurtyev A.V.
CURRENT DIRECTIONAL FORENSIC TOXICOLOGICAL ANALYSIS NSAIDS
Серединська Н.М.
МОДУЛЯЦІЯ КАЛЬЦІЄВОГО ТОКУ — ПІДХІД ДО ПОШУКУ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КАРДІОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ФОСФОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Seredinska N.M.
MODULATION OF CALCIUM FLOW — APPROACH TO SEARCH OF EFFECTIVE REMEDY FOR PHARMACOLOGICAL CORRECITON OF CARDIOTOXIC INFLUENCE OF ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS
Шарикіна Н.І., Григор'єва Т.І., Кудрявцева І.Г., Хавич О.О., Олійник Г.М., Пенделюк С.І., Григор'єва К.В.
ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ЦИТОСТАТИКІВ З ФОСФОРИЛЬОВАНИМ НОСІЄМ
Sharykina N.I., Grigorieva T.I., Kudryavtseva I.G., Khavych O.O., Oliynik G.M., Pendelyuk S.I., Grigorieva K.V.
REDUCTION OF CYTOSTATIC TOXICITY WITH PHOSPHORYLATED VEHICLE
Москвяк Н.В.
ДОНОЗОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Moskvyak N.V.
PRENOZOOLOGICAL CRITERIA OF ADAPTIVE POSSIBILITIES OF YOUNGER STUDENTS
Скалецька Н.М.
ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ДОНОЗОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СТАТУСУ ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНОГО ДОВКІЛЛЯ
Skaletska N.M.
HYGIENIC ASPECTS OF PRENOZOOLOGICAL VIOLATIONS OF MICROELEMENT STATUS OF CHILD'S ORGAINSM IN CONDITIONS OF TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL POLLUTION
Бойцова Л.В., Данова І.В.
ВПЛИВ ПЛАТИДІАМУ НА СТАН ГЛУТАТІОНОВОЇ ДЕТОКСИКУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТА АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОН-ДЕГРАДУЮЧИХ ФЕРМЕНТІВ У ЩУРІВ З КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА, РЕЗИСТЕНТНОЮ ДО ЦИСПЛАТИНУ
Boytsova L.V., Danova I.V.
INFLUENCE OF PLATIDIAMUM ON THE STATE OF GLUTATION DETOXICATION SYSTEM AND ACTIVITY OF GLUTATION-DEGENERATIVE ENZYMES IN RATS WITH GEREN`S CARCINOMA RESISTENT TO CISPLATINUM
Худецький І.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАТИВНОГО ТЕРМОХІРУРГІЧНОГО ПРИЛАДУ ДЛЯ ОБРОБКИ КОНТАМІНОВАНИХ РАН
Khudetskiy I.U.
PROSPECTS OF THE USAGE OF PORTABLE THERMOSURGICAL DEVICE FOR TREATMENT OF CONTAMINATION WOUNDS
Лучишин Т.Р.
ОЦІНКА ВПЛИВУ МІГУ-5 НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН НА МОДЕЛІ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
Luchishin T.R.
ESTIMATION OF INFLUENCE of MIG-5 ON CARBOHYDRATE EXCHANGE ON MODEL OF SYNDROME OF ENDOGENOUS INTOXICATION
Гаврилов І.І.
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ПЕЧІНКИ В КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ КРАШ-СИНДРОМУ ТА ЙОГО ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ КОРВІТИНОМ
Gavrilov I.I.
ACTIVITY OF LIVER ENZYMES IN BLOOD OF RATS IN TERMS OF CRASH-SYNDROME AND ITS PHARMACOCORECTION BY KORVITIN
Гевоян С.Р., Зайченко Г.В.
ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКТАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ З ЛІПОФІЛЬНИМ ЕКСТРАКТОМ ПИЛКА КВІТКОВОГО
Gevoyan S.R., Zaychenko G.V.
TOXICOLOGICAL RESEARCHES OF RECTAL SUPPOSITORIES WITH LIPOPHILIC EXTRACT OF FLORAL SAW
Андріяненков О.В., Зайченко Г.В., Литкін Д.В.
ВПЛИВ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ ТАЛАБАНУ ПОЛЬОВОГО НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СПЕРМАТОЗОЇДІВ У ЩУРІВ
Andriyanenkov O.V, Zaichenko G.V, Lytkin D.V.
INFLUENCE of THICK EXSTRACT OF FIELD TALABAN ON FUNCTIONAL STATUS of RATS SPERM
Заморський І. І., Штриголь С.Ю., Горошко О. М.
ЛІПОФЛАВОН ЯК ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ПРИ ГОСТРОМУ ТОКСИЧНОМУ ПОШКОДЖЕННІ НИРОК
Zamorskiy I.I., Shtryhol S.Y, Goroshko O.M.
LIPOFLAVON AS PROPHYLACTIC TREATMENT FOR ACUTE TOXIC KIDNEY INJURY
Шаяхметова Г.М., Бондаренко Л.Б., Блажчук І.С., Коваленко В.М.
ВПЛИВ СУМІСНОГО ВВЕДЕННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАСОБІВ НА ФРАГМЕНТАЦІЮ ДНК В СІМ'ЯНИКАХ І ЕПІДИДИМІСАХ ТА ФЕРТИЛЬНІСТЬ ЩУРІВ-САМЦІВ
Shayahmetova G.M , Bondarenko L.B, Blazhchuk I.S., Kovalenko V.M.
EFFECT OF JOINT ADMINISTRATION OF ANTITUBERCULOUS MEDICINES ON DNA FRAGMENTATION IN MILT AND EPIDYDYMISES AND ON THE FERTILITY OF MALE RATS
Ткаченко О.Є., Карацуба М.О., Бондаренко Л.Б.
ЗМІНИ ВМІСТУ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ НИРОК ЩУРІВ ПРИ ВВЕДЕННІ РІЗНИХ ДОЗ ПІРАЗИНАМІДУ
Tkachenko O.E., Karatsuba M.O., Bondarenko L.B.
CHANGES of FREE AMINO ACIDS CONTENT IN RAT KIDNEYS DURING INJECTION OF PYRAZAMIDE IN DIFFERENT DOSES
Анісімова С.І., Шаяхметова Г.М., Вороніна А.К., Волошина О.С., Коваленко В.М.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ КОМБІНАЦІЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕТАМБУТОЛ АБО СТРЕПТОМІЦИН
Anisimova S.I, Shayahmetova G.M, Voronina A.K, Voloshin A.S, Kovalenko V.M.
COMPARATIVE STUDY OF HEPATOTOXICITY COMBINATION OF ANTITUBERCULOUS MEDICINES WHICH CONTAINS ETAMBUTOL OR STREPTOMYCINUM
Лысенко В.И.
МЕХАНИЗМЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ДИСГОМЕОСТАЗА ПРИ ТОКСИКОГИПОКСИЧЕСКИХ КОМАХ
Lysenko V.I .
MECHANISMS of METABOLIC DYSHOMEOSTASIS IN TOXICOHYPOXIC COMAS
Брык Р.П., Карпенко Е.А., Карамушко И.В.
ЛЕЧЕНИЕ ТОКСИКО-ГИПОКСИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ И КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКИМ КЕТОАЦИДОЗОМ
Bryk R.P, Karpenko E.A., Karamushko I.V.
TREATMENT OF TOXIC AND HYPOXIC LIVER DAMAGE AND INTECTINES IN PATIENTS WITH DIABETIC KETOACIDOSIS
Киричок Л.Т., Звягінцева Т.В., Стороженко К.В., Сирова Г.О., Халін І.В., Миронченко С.І.
АМКЕСОЛ: ПОРІВНЯЛЬНА ТОКСИЧНІСТЬ ЛІКАРСЬКОЇ КОМБІНАЦІЇ ТА ЇЇ СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТІВ
Kirichok L.T, Zvyagintseva T.V, Storozhenko K.V, Syrova G.O, Halin I.V, Myronchenko S.I.
AMKESOL: COMPARATIVE TOXICITY OF DRUG COMBINATIONS AND ITS COMPONENTS
Коновчук В.М., Акентьєв С.О., Кокалко М.М., Білоус Д.Г.
ОПТИМІЗАЦІЯ БАЗОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ЕНДОТОКСИКОЗУ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Konovchuk V.M, Akentyev S.O, Kokalko M.M, Bilous D.G.
OPTIMIZATION OF BASIC METHODS OF ENDOTOXICOSIS TREATMENT IN INTENSIVE CARE PRACTICE
Богомол А.Г., Курдиль Н.В., Струк В.Ф.
ОСОБЕННОСТИ ГОСПИТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ В Г. КИЕВЕ
Bogomol A.G., Kurdil N.V., Struk V.F.
HOSPITAL STRUCTURE FEATURES OF ACUTE POISONINGS OF CHEMICAL ETIOLOGY IN KIEV
Зозуля І.С., Іващенко О.В., Курділь Н.В., Струк В.Ф.
ГОСТРІ ОТРУЄННЯ М-ХОЛІНОБЛОКАТОРАМИ (М-ХБ) У ДОРОСЛИХ: НЕЙРОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ
Zozulia I.S, Ivashchenko O.V., Kurdil N.V, Struk V.F.
ACUTE POISONINGS BY M-HOLINBLOCKERS (M-HB) IN ADULTS: NEUROTOXIC EFFECTS AND FEATURES OF CARRING OUT OF THE DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS ON CLINICAL PRE-HOSPITAL STAGE
Курдиль Н.В., Струк В.Ф., Калыш Н.М.
ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ У ПОДРОСТКОВ (15–20 ЛЕТ): ГОСПИТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗА 10 ЛЕТ
Kurdil N.V, Struck V.F, Kalysh N.M.
ACUTE POISONING OF CHEMICAL ETIOLOGY IN ADOLESCENTS (15–20 YEARS): ANALYSIS OF HOSPITAL INCEDENCE FOR THE LAST 10 YEARS
Касіян О.П., Зуб С.Т.
ДО ПИТАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЙОДОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НАСЕЛЕННЯМ ЕНДЕМІЧНОГО РЕГІОНУ
Kasian O.P, Zub S.T.
SAFETY ISSUES FOR CONSUMPTION OF IODONATED FOOD PRODUCTS BY POPULATION OF ENDEMIC REGIONS
Дроговоз С.М., Столетов Ю.В., Белик Г.В.
ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ b-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ
Drogovoz S.M, Stoletov Y.V, Belik, G.V.
PREVENTION OF POISONING BY b-ADRENoBLOCKERS
Щекина Е.Г., Дроговоз С.М., Штрыголь С.Ю., Белик Г.В.
МЕХАНИЗМЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ
Shchekina E.G, Drogovoz S.M, Shtrygol S.Y, Belik G.V.
MECHANISMS OF TOXIC ACTION OF NARCOTIC ANALGESICS
Дроговоз С.М., Кононенко А.В., Тимофеев М.
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Drogovoz S.M, Kononenko A.V, Timofeev M.
ANALYSIS OF MECHANISM OF TOXIC ACTION OF ANTIHISTAMINE MEDICINES
Багуля О.В., Бондар В.С.
ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНОГО ЗАСОБУ ДИФЕНІНУ
Bahulya O.V., Bondar V.S.
CHEMICAL TOXICOLOGICAL STUDIES OF ANTIEPILEPTIC AGENT DYFENIN
Баюрка С.В., Болотов В.В., Бондар В.С., Карпушина С.А., Степаненко В.І.
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АНТИДЕПРЕСАНТУ ПАРОКСЕТИНУ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Bayurka S.V, Bolotov V.V, Bondar V.S, Karpushin S.A, Stepanenko V.I.
DEVELOPMENT OF METHODS FOR IDENTIFICATION of ANTIDEPRESSANT PAROXETINE, ЇSUITABLE FOR CHEMICAL TOXICOLOGICAL ANALYSIS
Бурьян А.А., Полуян С.М., Погосян Е.Г., Шовковая З.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Burian A.A, Poluyan S.M, Pogosyan E.G, Shovkovaia Z.V.
DEVELOPMENT OF METHODS FOR IDENTIFICATION OF ANTIRETROVIRAL DRUGS FOR CHEMICAL TOXICOLOGICAL ANALYSIS
Кучер Т.В., Мерзлікін С.І., Журавель І.О.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ МЕТОДИК АНАЛІТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОТРУЄНЬ ЛАМОТРИДЖИНОМ
Kucher T.V, Merzlikin S.I, Zhuravel I.O.
FEASIBILITY INFORMATION DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHODS FOR DIAGNOSIS POISONED LAMOTRIGINE
Блажеєвський М. Є., Криськів Л. С.
КІНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АЦЕТИЛХОЛІНУ ЗА РЕАКЦІЄЮ ПЕРГІДРОЛІЗУ
Blazheyevskyy M. E. Kryskiv L.S.
KINETIC DETERMINATION ACETYLCHOLINE OF THE PERHIDROLISIS REACTION
Москаленко В. Ю., Мерзлікін С. І., Журавель І.О.
РОЗРОБКА МЕТОДИК АНАЛІТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ОТРУЄННЯ МЕТФОРМІНОМ
Moskalenko V.U., Merzlikin S.I., Zhuravel I.O.
DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHODS FOR DIAGNOSIS OF POISONING METFORMIN
Проданчук Г.Н.
АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ГИДРОКСИЛАМИНСУЛЬФАТОМ
Prodanchuk G.N.
ANTIOXIDANT THERAPY ACUTE POISONING HYDROXYLAMINESULFATE
Харченко О.А., Балан Г.М., Бабич В.А., Мымренко Т.В., Чермных Н.П.
ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДАМИ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Kharchenko O.A., Balan G.M., Babich VA., Mymrenko T.V., Chermnykh N.P.
ACUTE PESTICIDE POISONING IN THE STRUCTURE OF OCCUPATIONAL DISEASES HAVE AGRICULTURAL WORKERS
Харченко О.А., Балан Г.М., Бабич В.А., Мымренко Т.В., Чермных Н.П.
ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ГЕРБИЦИДАМИ НА ОСНОВЕ 2,4-ДИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОЧИХ
Kharchenko O.A., Balan G.M., Babich V.A., Mymrenko T.V., Chermnykh N.P.
LONG-TERM EFFECTS ACUTE TOXICITY HERBICIDES 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID IN AGRICULTURAL WORKERS
Клименко Л.Ю., Болотов В.В., Костина Т.А.
ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРИВАТИЗАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОВ ДАНСИЛХЛОРИДОМ НА ПЛАСТИНАХ ДЛЯ НОРМАЛЬНОФАЗНОЙ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Klimenko L.U., Bolotov V.V., Kostin T.A.
STUDY OF THE CONDITIONS OF PRIMARY DERIVATIZATION AND SECONDARY OF ALIPHATIC AMINES OF DANSYL CHLORIDE ON THE PLATE FOR NORMALLY PHASE THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
Болотов В.В., Мирошниченко Ю.О., Клименко Л.Ю., Ахмедов Е.Ю.
ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КЕТОТИФЕНУ
Bolotov V.V., Miroshnichenko U.O., Klimenko L.U., Akhmedov E.U.
PHOTOMETRIC DETERMINATION OF KETOTIFEN
Пыхтеева Е.Г.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОТИОНЕИНОВ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ
Pyhteeva E.G.
PROSPECTS OF USE METALLOTHIONEIN IN THE DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PURPOSES IN CLINICAL TOXICOLOGY
Блажчук И.С., Бондаренко Л.Б., Воронина А.К., Шаяхметова А.М., Коваленко В.Н.
КОРРЕКЦИЯ ВИТАМИННОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ "МВ" СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МИТОХОНДРИЙ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПАРАЦЕТАМОЛОМ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИЗМА
Blazhchuk I.S., Bondarenko L.B, Voronina A.K., Shayakhmetova A.M., Kovalenko V.N.
CORRECTION BY VITAMIN COMPOSITION "CF" STRUCTURE FUNCTIONAL PARAMETERS OF MITOCHONDRIAL HEPATOCYTE AT PARACETAMOL POISONING ON THE BACKGROUND OF CHRONIC ALCOHOLISM
Мымренко Т.В., Балан Г.М., Мымренко С.Н.
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ
Mymrenko T.V., Balan G.M., Mymrenko S.N.
ESPECIALLY CARDIOVASCULAR DISEASE IN PATIENTS WITH OCCUPATIONAL CHRONIC INTOXICATION
Гоженко А.И.
ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ ТОКСИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Gozhenko A.I.
ACUTE INJURY OF THE KIDNEYS IN TOXICITY EXPOSURE
Колиев В.И.
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ БЛОКАТОРОВ АКВАПОРИНОВ НА ОСМОТИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ
Koliev V.I.
TOXICOLOGICAL EFFECTS OF AQUAPORINS BLOCKERS ON OSMOTIC RESISTANCE OF ERYTHROCYTES
Нехорошкова Ю.В., Чумаева Ю.В.
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕЙРОПАТИЙ: ДИАГНОСТИКА, ТЕЧЕНИЕ, МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Nehoroshkova U.V, Chumaeva Y.V.
TOXICOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL-RELATED NEUROPATHY: DIAGNOSIS, DURING, MEDICO-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION
Колос О.М., Зайченко Г.В., Брюханова Т.О.
ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ГОМЕОПАТИЧНИХ ГРАНУЛ ЦИКЛОРИН
Kolos O.M., Zaichenko G.V., Bryukhanova T.O.
STUDY OF ACUTE TOXICITY HOMEOPATHIC GRANULES CYKLORYN
Штриголь С.Ю., Дроговоз С.М., Луцак І.В., Жиляєв С.О., Шатілов О.В., Щокіна К.Г., Подольський І.М., Колісник С.В., Штриголь Д.В., Мерзлікін С.І., Шатілова О.А.
ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ЗМЕНШЕННЯ НЕЙРОТОКСИЧНОСТІ ЕТАНОЛУ
Shtryhol S.Y., Drohovoz S.M., Lutsak I.V., Zhilyaev S.O., Shatilov O.V., Shchokina K.G., Podolsky I.M., Kolesnik S.V., Shtryhol D.V., Merzlikin S.I., Shatilova O.A.
SEARCH OF NEW APPROACH TO REDUCE NEUROTOXICITY OF ETHANOL
Сініцина О.С., Дроговоз К.В.
ОЦІНКА МІСЦЕВОЇ ПЕРЕНОСНОСТІ НОВОЇ КОМБІНОВАНОЇ МАЗІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНО-ГРИБКОВОГО ВАГІНІТУ
Sinitsina O.S., Drohovoz K.V.
ASSESSMENT OF LOCAL TOLERANCE NEW TREATMENT FOR COMBINED OINTMENT BACTERIAL-FUNGAL VAGINITIS
Зеленюк В.Г., Горошко О.М., Заморський І.І.
ПОРІВНЯЛЬНА ТОКСИЧНІСТЬ СТАТИНІВ ПРИ ГЛІЦЕРОЛОВІЙ МОДЕЛІ ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Zelenyuk V.G , Goroshko O.M, Zamorskiy I.I.
COMPARATIVE ASSESSMENT OF STATINS TOXICITY IN GLYCEROL MODELS OF ACUTE RENAL FAILURE
Гжегоцький М.Р., Кузьмінов Б.П., Зазуляк Т.С., Кузьмінов О.Б., Грушка О.І.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА АЛЕРГЕННОЇ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА ВАТ "ГАЛИЧФАРМ"
Gzhegocky M.R., Kuzminov B.P., Zazulyak T., Kuzminov O.B., Grushka O.I.
COMPARATIVE EVALUATION OF DRUGS ALLERGENIC PRODUCTION VAT "GALICHFARM"

РОЗДІЛ "ТОКСИКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ"

"TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMERS IN HUMAN ENVIRONMENT"

Дышиневич Н.Е., Герасимова В.Г., Перегуда Е.Л., Оборонова Т.С.
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ЕС
Dushunevich N.E., Gerasimova V.G., Pereguda E.L., Oboronova T.S.
BASE PRINCIPLES ON PROVIDING OF SAFETY OF POLYMERIC MATERIALS, OPERATING IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
Басалаєва Л.В.
СУЧАСНІ ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
Basalaeva L.V.
MODERN TOXICOLOGICAL-HYGIENIC DIRECTIONS APPLICATION OF POLYMERIC MATERIALS ON TRANSPORT IN UKRAINE
Большой Д.В.
МЕТАЛЛЫ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ КАК ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Bol'shoy D.V.
METALS IN POLYMERIC MATERIALS AS TOXICOLOGICAL PROBLEM
Шилина В.Ф., Дишинєвич Н.Е., Перегуда Е.Л., Оборонова Т.С.
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК ИСТОЧНИКА ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Shilina V.F., Dishinevich N.E., Pereguda E.L., Oboronova T.S.
TOKSIKOLOGY AND HYGIENICAL SIGNIFICANCE OF POLYMERIC MATERIALS AS SOURCE OF CHEMICAL FACTOR OF SMALL INTENSITY IN HUMAN ENVIRONMENT
Герасимова В.Г., Рудая Л.О.
ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ СИНТЕТИЧНИХ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРАННЯ ДИТЯЧОЇ БІЛИЗНИ
Gerasimova V.G., Rudaya l.O.
EXPERIENCE STUDY OF TOXICOLOGICAL-HYGIENIC PROPERTIES OF MODERN SYNTHETIC CLEANSERS FOR WASHABLE UNDIES
Герасимова В.Г., Головащенко А.В.
ОСНОВНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОНТАКТЕ С ВОДОЙ И ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ
Gerasimova V.G., Golovaschenko A.V.
MAIN HYGIENICAL ASPECTS OF PRODUCTION AND APPLICATION POLYMERIC MATERIALS IN TOUCH WITH WATER AND FOOD STUFFS
Катаева С.Е.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Kataeva S.E.
SAFETY USE OF POLYVINYLCHLORIDE HYDRAULIC HOOKUPS FOR CONTACT WITH DRINKING-WATER
Тураш Г.О., Хрикова Л.В., Тураш М.М., Тодорюк Л.Є., Карасьова Л.Б.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАР МЕТОДОМ ВЕРХ
Turash G.O., Khrikova l.V., Turash M.M., Todoryuk L.E., Karaseva L.B.
IMPROVEMENT OF APPROACHES TO DETECTION OF SAS BY HPLC METHOD
Мусурівська М.М., Дейнека С.Є., Тураш М.М., Баб'юк О.Я.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЧИННИХ В УКРАЇНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЛЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ ТЕКСТИЛЬНИХ І ШКІРЯНИХ
Musurivska M.M., Deyneka S.E., Turash M.M., Bab'yuk O.Y.
SUGGESTIONS TO IMPROVEMENT OF UKRAINIAN LEGAL STANDARDS FOR SANITARY EPIDEMIOLOGY EXAMINATIONS OF MATERIALS AND WARES OF LEATHER AND TEXTILE GOODS
Повякель Л.І., Смердова Л.М., Кривенчук В.Є., Писарєв Є.О.
ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВІДХОДАМИ ТАРИ ТА УПАКОВКИ
Povyakel L.I., Smerdova L.M., Krivenchuk V.E., Pisarev E.O.
EKOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL FACTORS AT HANDLING WASTES OF CONTAINER AND PACKING
Строй А.Н., Худайкулова О.А., Крук В.И., Завальная В.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ ПЕКТИНСОДЕРЖАЩИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ
Stroy A.N., Khudaykulova O.A., Kruk V.I., Zaval'naya V.V.
EFFICIENCY DELETE OF CONTAMINATIONS FROM SKIN SURFACE BY PECTIN CONTAINING CLEANSERS
Сененко Л.Г., Кравченко Т.І., Веременко Л.М., Коверін В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕКСТИЛЬНИХ І ШКІРЯНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ З НИХ
Senenko L.G., Kravchenko T.I., Veremenko L.M., Koverin V.V.
IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES IN HYGIENICAL RESEARCHES OF LEATHER AND TEXTILE GOODS AND ITS WARES
Сененко Л.Г., Кравченко Т.И., Хилькевич Т.В, Запорожец Л.Е., Коверин В.В., Веременко Л.М., Зарановская Л.Е.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОБУВИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ КОЖ
Senenko L.G., Kravchenko T.I., Khil'kevich T.V., Zaporozhec L.E., Koverin V.V., Veremenko L.M., Zaranovskaya L.E.
ACTUAL QUESTIONS OF CHEMICAL SAFETY OF MODERN FOOTWEAR MADE WITH THE USE OF LEATHER
Шафран Л.М., Третьякова О.В.
НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТОКСИКОЛОГИИ ГОРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Shafran L.M., Tret'yakova O.V.
NEW METHODICAL APPROACHES IN TOXICOLOGY OF POLYMERIC MATERIALS BURNING

РОЗДІЛ "ТОКСИКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЇЖИ, ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ"

"TOXICOLOGICAL ASPECTS OF FOOD, FOOD-STUFFS AND HUMAN ENVIRONMENT SAFETY"

Козак Л.П., Коник У.В.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИН ТВАРИН З ХРОНІЧНОЮ АЛКОГОЛЬНОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ
Kozak L.P., Konyk U.V.
FEATURES OF ANTIOXIDANT DEFENCE OF TISSUES OF ANIMALS WITH CRONIC ALCOHOLIC INTOXICATION
Стратулат Т.Г., Сырку Р.Ф., Бойцу Е. Г., Коврик А.И.
УРОВНИ КОНТАМИНАЦИИ ГРУДНОГО МОЛОКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ FOURTH WHO-COORDINATED SURVEY OF HUMAN MILK FOR PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВЫ
Stratulat T.G., Syrku R.F., Boytsu E.G., Kovryk A.I.
CONTAMINATION LEVELS OF HUMAN MILK ON RESULTS FOURTH WHO-COORDINATED SURVEY OF HUMAN MILK FOR PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN MOLDOVA REPUBLIC
Сінченко В.Г., Тарасенко Г.П., Караван Ю.В, Тураш Г.О.
КОНЦЕНТРАЦІЯ ОСНОВНИХ КАТІОНІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ — ЯК ОСНОВА ВИБОРУ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ЛІЧИЛЬНОГО ЗРАЗКА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ Сs-137 ТА Sr-90 У ПИТНІЙ ВОДІ
Sinchenko V.G., Tarasenko G.P., Karavan Y.V, Тurash G.O.
CONCENTRATION OF MAIN CATIONS IN SUPERFICIAL AQUIFEROUS HORIZONS OF CHERNIVTSI AREA — AS BASIS OF CHOICE OF METHODOLOGY OF PREPARATION OF ACCOUNT STANDARD AT RESEARCH OF CONTENT OF RADIONUCLIDES Сs-137 AND Sr-90 IN DRINKING WATER
Пластунов Б.А., Зуб С.Т.
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ СВИНЦЮ НА ФОНІ ЙОДОДЕФІЦИТУ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОДОПРОФІЛАКТИКИ
Plastunov B.A., Zub S.T.
TOXICOLOGICAL-HYGIENIC ASSESSMENT OF LEAD INFLUENCE IN BACKGROUND OF IODINE DEFICIT AND EFFICIENCY OF IODINE PROPFYLAXIS.
Власик Л.І., Фундюр Н.М., Грачова Т.І., Жуковський О.М., Кушнір О.В., Іфтода О.М.
ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЖИРОВОЇ ЧАСТИНИ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ М. ЧЕРНІВЦІ
Vlasyk L.I., Fundyur N.M., Grachova T.І., Zhukovskiy O.M., Kushnir О.V., Iftoda О.М.
HYGIENICAL DESCRIPTION OF FATTY PART BALANCE OF PRESCHOOL CHILDREN'S FEED RATION AT CHILD'S EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN CHERNIVTSI
Власик Л.І., Жуковський О.М., Фундюр Н.М., Грачова Т.І., Андрійчук Н.Й., Іфтода О.М.
АНАЛІЗ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ ДИТЯЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ M. ЧЕРНІВЦІ ЗА ВУГЛЕВОДНОЮ СКЛАДОВОЮ
Vlasyk L.I., Zhukovskiy O.M., Fundyur N.M., Grachova T.І., Andriychuk N.Y., Iftoda О.М.
AN ANALYSIS OF CARBOHYDRATE COMPONENT IN FEED RATIONS OF CHILD'S EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS CHERNIVTSI
Крупка Н.О., Лотоцька-Дудик У.Б.
ПРОБЛЕМИ ДЕТЕКЦІЇ ГМО У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ
Krupka N.О., Lototska-Dudyk U.B.
PROBLEMS OF GMO DETECTION IN FOODSTUFFS
.Зінов'єва М.Л., Жмінько П.Г., Кокшарева Н.В.
ТОКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ УМБЕЛІФЕРОНУ — ПЕРСПЕКТИВНОГО ХАРЧОВОГО БАРВНИКА ДЛЯ НАПОЇВ, ЩО МІСТЯТЬ АЛКОГОЛЬ
Zinovieva M.L., Zhminko P.G., Kokshareva N.V.
TOXICAL PROPERTIES OF UMBELLIFERONE — PERSPECTIVE FOOD DYE FOR BEVERAGES CONTAINING ALCOHOL
Загороднюк К.Ю., Омельчук С.Т., Нікіпєлова О.М., Загороднюк Ю.В.
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПИТНОЇ ВОДИ ЗАХІДНОЇ ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ТОВ "ЛУГАНСЬКВОДА" ДО ТА ПІСЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПРЕПАРАТОМ "SEA-QUEST"
Zagorodnuk K.Y., Omelchuk S.Т., Nikipelova О.М., Zagorodnuk Y.V.
TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC ESTIMATION OF DRINKING-WATER IN WESTERN FILTRATION STATION "LUGANSK VODA" Ltd. BEFORE AND AFTER STABILIZING TREATMENT BY "SEA-QUEST" AGENT
Подрушняк А.Є., Строй А.М., Худайкулова О.О., Ліпісвіцький О.С., Хейлік Ю.П.
ВИЗНАЧЕННЯ НІКОТИНУ В КОНДЕНСАТІ ДИМУ СИГАРЕТ
Podrushniak A.E., Stroy А.М., Hudaikulova О.О., Lipisvitskiy О.S., Heilik Y.P.
NICOTINE DETERMINATION IN CONDENSATE OF CIGARETTE SMOKE
Кирсанов В.И., Близнюк М.М., Подрушняк А.Е., Сыроед Н.С.
МЕТОД КРИОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЫРОГО МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Kirsanov V.I., Blyzniuk М.М., Podrushniak А.Е., Syroed N.S.
METHOD OF CRYOSCOPY FOR QUALITY ESTIMATION OF UNBOILED MILK AND DAIRY PRODUCTS
Подрушняк А.Є., Малишева О.Є., Молчанова К.В.
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ
Podrushniak А.E., Malysheva О.E., Мolchanova K.V.
SEPARATE RESEARCH FEATURES OF FOOD-STUFFS AND RAW MATERIALS
Подрушняк А.Є., Молчанова К.В., Малишева О.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПРОБ ПРИ ОКРЕМИХ ВИДАХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Podrushniak А.E., Мolchanova K.V., Malysheva О.E.
THE SAMPLING FEATURES IN SEPARATE TYPES OF RESEARCH
Подрушняк А.Є., Міхлик І.В.
КАДМІЙ ЯК ЧИННИК АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Podrushniak А.E., Mihlyk І.V.
CADMIUM AS ANTHROPOGENIC CONTAMINATION FACTOR OF TRADITIONAL FOODSTUFFS
Омельчук С.Т., Білко Т.М., Алексійчук В.Д.
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ГІГІЄНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК)
Omelchuk S.T., Bilko Т.М., Aleksiychuk V.D.
NECESSITY OF IMPROVEMENT AND OPTIMIZATION OF HYGIENIC SUPERVISION AT THE MANUFACTURING AND USING OF SPECIAL FOOD (DIETARY ADDITIVES)
Ямка Я.М.
ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Yamka Y.М.
HYGIENICAL ASPECTS OF STUDENTS FEEDING
Голінько О.М., Мороз Т.І., Стаднічук Н.О., Дєміч А.А., Дідок Т.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ У ПЛОДООВОЧЕВІЙ ПРОДУКЦІЇ
Golinko О.М., Мoroz Т.І., Stadniychuk N.О., Demich А.А., Didok Т.М.
RESEARCH NITRATE CONTENT IN FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS
Візнюк І.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕМИ "БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ" З ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"
Viznyuk І.D.
FEATURES OF STUDYING BY STUDENTS "NUTRITION SAFETY " THEME FROM DISCIPLINE "SAFETY OF HUMAN ENVIRONMENT, BASIS OF PROTECTION OF LABOUR"
Подрушняк А.Є., Самчук А.І., Строй А.М., Худайкулова О.О., Щуцька Т.О., Іванова Л.П.
СЕЛЕН В РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ ТА РАЦІ0НАХ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Podrushniak А.E., Samchuk А.І., Stroy А.М., Hudaikulova О.О., Shchutska Т.О., Ivanova L.P.
SELENIUM IN PLANT STUFF AND NUTRITION ALLOWANCE OF UKRAINIAN POPULATION

РОЗДІЛ "ДОДАТОК"

ADDITION

Леонова Д.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ АНТИПІРЕНІВ РІЗНИХ КЛАСІВ ЯК ОСНОВА ГІГІЄНІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ І БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРІВ ТА ВИРОБІВ З НИХ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Leonova D.I.
TOXICITY STUDY OF DIFFERENT FIRE-RETARDANTS AS A BASE OF ITS HYGIENIC REGLAMENTATION AND SAFE USING OF POLYMERS AND POLYMERIC PRODUCTION IN EMERGENCY SITUATION
Скалецька Н.М.
ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ДОНОЗОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СТАТУСУ ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНОГО ДОВКІЛЛЯ
Skaletska N.M.
HYGIENIC ASPECTS OF THE PRENOSOLOGICAL DIAGNOSTICS OF INFANTILE ORGANISM ABNORMALITIES IN MICROELEMENT STATUS IN THE CONDITION OF TECHNOGENIC POLLUTION OF THE ENVIRONMENT
Дроговоз С.М., Деримедведь Л.В.
МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ АНТИПСИХОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Drogovoz S.M., Derymedved L.V.
MECHANISMS OF NEUROTOXIC ACTION OF ANTIPSYCHOTIC AGENTS
Ніженковська І.В., Ніженковський О.І., Вільчинська В.В., Філіпова К.Ю.
ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА СТАН АО СИСТЕМИ В МІОКАРДІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІНТОКСИКАЦІЇ НОВИМИ АНТРАЦИКЛІНОВИМИ АНТИБІОТИКАМИ
Nijenkovska I.V., Nijenkovskiy O.I., Vilchinska V.V., Filipova K.Yu.
LIPID PEROXIDATION AND STATUS OF ANTIOXIDATIVE SYSTEM IN RAT MYOCARDIUM UNDER CONDITIONS OF INTOXICATION BY NEW ANTHRACYCLINIC ANTIBIOTICS
Басалаєва Л.В., Третьяков О.М.
БИОЦИДЫ В СУДОВЫХ НЕОБРАСТАЮЩИХ КРАСКАХ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Basalaeva L.V., Tretiyakov O.M.
BIOCIDES IN SHIP NONFOULING PAINTS: HISTORY, PRESENT AND PERSPECTIVES
Пішак В.П., Висоцька В.Г., Булик Р.Є.
ДІЯ ХЛОРИДІВ МЕТАЛІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ НИРОК
Pishak V.P., Vysotska V.G., Bylik R.E.
METAL CHLORIDE ACTION TO THE KIDNEY'S FUNCTIONAL ACTIVITY
Галушка О.І., Галушка С.І.
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ДЕЗІНФЕКУЮЧИХ ЗАСОБІВ
Galushka O.I., Galushka S.I.
TOXICOLOGICAL-HYGIENIC BEHAVIOR OF SOME DISINFECTANTS
Шейман Б.С., Волошина Н.А.
ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ
Sheyman B.S., Voloshina N.A.
EFFECTIVE USE INDICATOR OF EXTRACORPORAL DETOXICATION METHODS IN CLINICAL TOXICOLOGY
Шейман Б.С., Усикова Л.Ф., Мешкова Е.М.
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Sheyman B.S., Usikova L.F., Meshkov E.M.
SOCIAL ASPECTS OF CHILDREN AND TEENAGERS ACUTE POISONING
Макаров А.А., Шейман Б.С., Васильева Е.Г.
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И СЕЛЕКТИВНЫЕ ДЕТОКСИКАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МЕТОДА ГЕМОДИАЛИЗА
Маkаrov А.А., Sheyman B.S., Vasilieva Е.G.
MICROELEMENTAL BLOOD COMPOSITION OF CHILDREN WITH RENAL INSUFFICIENCY AND SELECTIVE DETOXICATION PROPERTIES OF HEMODIALYSIS
Зімба О.О.
КСЕНОБІОТИКИ-ТОКСИКАНТИ: ЕТІОЛОГІЧНІ СТИМУЛИ ВУЗЛИКОВОГО ПОЛІАРТЕРИЇТУ
Zimba О.О.
XENOBIOTICS-TOXINS: ETIOLOGICAL STIMULUS OF POLYARTERITIS NODOSA
Вороніна А. К.,Матата О.Б., Шаяхметова Г.М., Коваленко В.М.
ЗРОСТАННЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАСОБІВ ЗА ВВЕДЕННЯ НА ФОНІ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО АЛКОГОЛІЗМУ
Voronina А.К., Маtаtа О.B., Shaykhmetova G.М., Коvalenko V.М.
INCRESING ANTITUBERCULOTIC HEPATOTOXICITY IN CASE OF EXPERIMENTAL CHRONIC ALCOHOLISM
Проданчук М.Г., Колесник С.Д.
КОНЦЕПЦІЯ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Prodanchuk M.G., Kolesnyk S.D.
RISK ANALYSIS OF TOXIC EFFECTS CONCEPT AND ITS PLACE IN THE MODERN UKRAINIAN LEGISLATION IN FIELD OF FOOD SAFETY
Недашківський С.М., Іващенко О.В., Падалка В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ УКУСАХ КОМАХ
Nedashkivskyy S.M., Ivaschenko O.V., Padalka V.M.
STINGS — CHARACTER OF CLINICAL COURSE AND ACUTE CARE
Недашківський С.М., Іващенко О.В., Падалка В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА У ПОСТРАЖДАЛИХ З УКУСАМИ ЗМІЙ
Nedashkivskyy S.M., Ivaschenko O.V., Padalka V.M.
SNAKE BITES — CHARACTER OF CLINICAL COURSE AND ACUTE CARE
Добреля Н.В., Иванова И.В.
РАЗВИТИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ 18-b-ГЛИЦЕРРИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Dobrelia N.V., Ivanova I.V.
ARTERIAL HYPERTENSION FORMATION ON INTRODUCTION OF 18-b-GLYCYRRHITINIC ACID


| Повернутися до попередньої сторінки |