ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ

PROBLEMS ARTICLES

Смоляр В.І.
Харчове регулювання експресії генів
Smolyar V.I.
Food regulation of gene expression
Бліндер О.О., Тураш М.М., Тарасенко Г.П.
Шляхи удосконалення санітарного законодавства у відповідь на зміну харчових раціонів українців
Blinder O.O., Turash M.M., Tarasenko G.P.
Ways of improvement sanitary legislation as a reaction to the change of a diet of ukrainians
Слободкін В.І., Куріло С.М., Шелкова Н.Г., Левицька В.М.
Ентерогеморагічні ешерихії як небезпечні результати еволюції мікроорганізмів на сучасному етапі розвитку харчових технологій
Slobodkin V.I., Kurylo S.M., Shelkova N.G., Levісka V.M.
Enterogemorragic esherikhies as dangerous garden-stuffs of evolution of microorganisms on the modern stage of development of food technologies

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ORIGINAL RESEARCHS

Корзун В.Н., Котикович Ю.С., Антонюк І.Ю., Болохнова Т.В., Деркач А.В.
Роль мікроелементів у етіології йододефіцитних захворювань
Korzun V.N., Kotikovich V.N., Antonyuk I.Yu., Bolokhnova T.V., Derkach A.V.
The role of micronutrients in the etiology of iodine deficiency diseases
Кузьминський С.М.
Enterobacter sakazakii в харчових продуктах — наскільки реальна загроза?
Kuzminsky S.M.
Enterobacter sakazakii — аs a real threat?
Залесский В.Н., Великая Н.В.
Молекулярные механизмы действия нутриентов, входящих в состав специй: их потенциальная роль в супрессии воспалительного ответа и канцерогенеза
Zalesskij V.N., Velykaya N.V.
Action of molecular mechanisms action of the nutriens in spices composition: their potential role in suppression of inflammatory response and careingenesis
Смоляр В.І., Петрашенко Г.І.
Вплив рістгальмуючого харчування та радіаційного гормезису на тривалість життя
Smolyar V.I., Petrashenko G.I.
Influence of growth inhibited nutrition and radiation hormesis on life expectancy
Івашків Л.Я., Шах А.Є., Бомба М.Я.
Використання насіння та олії кунжуту в харчуванні людини
Ivashkiv L.Ya., Shakh А.Ie., Bomba М.Ya.
Using of seed and sesame oil (Sesamum indicum L.) in human feeding

З ІСТОРІЇ НУТРИЦІОЛОГІЇ

TO HISTORY OF NUTRITIOLOGY

Смоляр В.І.
Наукові основи конструювання харчових продуктів та раціонів
Smolyar V.I.
Scientific bases of food and diet construction

РЕЦЕНЗІЇ

Notices

Смоляр В.І.
Полумбрик М.О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров'я людини. К., Академперіодика, 2011. —487 с.
Smolyar V.I.
Polumbric M.O. Carbohydrates in food products and pupil health. Kiev, Academperiodica, 2011. —487 p.

Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування"

The rules of article design


| Повернутися до попередньої сторінки |