ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ

PROBLEMS ARTICLES

Смоляр В.І.
Сучасні проблеми використання харчових добавок
Smolyar V.I.
Modern problems of the use of food additives

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ORIGINAL RESEARCHS

Молчанова К.В., Фомина Е.О., Носенко А.Л.
Меламин в молочных продуктах: динамика и современные подходы к решению проблемы
Molchanova K.V., Fomina E.O., Nosenko A.L.
Melamine in dairy products and foodstuffs: dynamics and modern approaches to the problem decision
Коваленко Т.М., Невишна Ю.В.
Характеристика фактичного харчування вагітних жінок з ожирінням
Kovalenko T. M., Nevishna U.V.
Description of actual feed of expectant mothers with obesity
Боровський В.Р., Бурушкіна Т.М., Ратушняк В.В., Алейніков Р.Г., Количев В.І.
Особливості одержання соєвих продуктів - ефективних компонентів дієт у комплексній терапії ряду захворювань
Borovsky V.R., Burushkina T.M., Ratushnyak V.V., Aleynikov V.G , Kolychev V.I.
Peculiarities of obtaining soy foodstuffs - efficient diet components in complex therapy of a number of diseases
Смоляр В.І., Петрашенко Г.І.
Генетично модифіковані організми і харчування населення
Smolyar V.I., Petrashenko G.I.
Genetic modyficate organisms and public nutrition
Шепельськая Н.Р., Сапожникова С.Д.
Идентификация опасности репродуктивной токсичности синтетического пиретроида альфа-циперметрина
Shepelskaya N.R., Sapozhnikova S.D.
Identification of synthetic pyretroid alpha-cypermethrin reproduction toxicity in Wistar rats
Мудрий І.В., Лепьошкін І.В., Багацька О.М.
Токсиколого-гігієнічне обґрунтування безпечного використання суперфосфату амонізованого, виробленого з туніських фосфоритів для вирощування сільськогосподарських продуктів
Mudrij I.V., Lepioshkin I.V., Bagatska O.M.
Toxicological and hygienic estimation of safe use of the superphosphate ammonium maded from Tunisian phosphorites for growing agricultural products
Рудая Л.А.
Биологическая активность и токсикологические свойства гербицидов производных сульфонилмочевины
Rudaya L.A.
Biological activity and toxicological properties of the sulfonylurea herbicides derivate

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

SHORT REPORTS

Prodanchuk G.M., Mistetsky Ye.G., Fomina Ye.O., Nosenko A.P., Molchanova K.V.
Соняшникова олія: забруднення мінеральною олією, найбільш ефективні методи визначення
Prodanchuk G.M., Mistetsky Ye.G., Fomina Ye.O., Nosenko A.P., Molchanova K.V.
Sunflower oil: mineral oil contamination, effective methods for determination

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

TOMETHODS OF DETERMINATION

Носенко А.Л., Маршалкіна О.А., Фоміна Є.О., Молчанова К.В., Мистецький Є.Г.
Сучасний метод визначення мікотоксину патуліну — одного з поширених контамінантів харчових продуктів
Nosenko A.P., Marshalkina O.A., Fomina Ye.O., Molchanova K.V., Mistetsky Ye.G.
Contemporary method for the determination of mycotoxin patulin — one of the widespread foodstuffs contaminant

З ІСТОРІЇ НУТРИЦІОЛОГІЇ

TO HISTORY OF NUTRITIOLOGY

Смоляр В.І.
Салернський кодекс здоров'я
.Smolyar V.I.
.Health Code of Salernо

ХРОНІКА

LATEST NEWS

2-а науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти раціонального харчування" Second Scientific-Practical Conference with international participation "Modern aspects of nutrition"
Міжнародний день здорового травлення в Україні International Day for healthy digestion in Ukraine


Повернутися до попередньої сторінки