ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ/
ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ

PROBLEM ARTICLES

Смоляр В.І.
Генетична першооснова харчування
smolyar v.i.
Genetic fundamental principle of nutrition

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ORIGINAL RESEARCHЕS

Григоров Ю.Г., Семесько Т.М., Синєок Л.Л., Жеваго Л. М., Сапожніков І.В.
Регіональні особливості харчування і постаріння населення України працездатного віку
grigorov yu.g., semesko t.m., sineok l.l., gevago l.m., sapoghnikov i.v.
Regional features of feed and aging of able-bodied population of nutrition
Давиденко Н.В.
Динаміка особливостей харчування та аліментарнозалежних факторів ризику серцево-судинних захворювань в чоловічій популяції за даними 25-річного моніторингу
davydenko n.v.
Dynamics of features of feed and alymentary-dependent factors of risk of cardiovascular diseases in masculine population from data of 25 years monitoring.
Смоляр В.І., Петрашенко Г.І.
Метаболоміка і метаболоми в нутриціології
smolyar v.i., petrashenko g.i.
Metabolomica and metaboloms in nutritiology
Цимбаліста Н.В., Давиденко Н.В.
Стан фактичного харчування населення та аліментарнообумовлена захворюваність
tsimbalista n.v., davydenko n.v.
Condition of an actual feed of population and alimentary caused desease
Карпенко П.О.
Сучасні погляди на теорії харчування та дієти
karpenko p.o.
Modern opinions on the theories of feed and diets
В.В. Шкуро, Є.В. Гончарук
Гігієнічні підходи до вирішення проблеми підвищення вітамінної забезпеченості організму дітей в організованих колективах
shkuro v.v. , honcharuk e.v.
Hygienic approaches to the solution of the problems about the increase of the vitamin provision of children's organism in organized groups
Цимбаліста Н.В.
Гігієнічна оцінка рівнів споживання основних груп харчових продуктів населенням України
tsimbalista n.v.
Hygienic estimation of the consumption levels of the basic groups of foodstuffs by the population of Ukraine
Шкуро В.В., Гончарук Є.В., Турта Н.І.
Гігієнічна оцінка використання в харчуванні дітей кондитерських виробів
shkuro v.v., honcharuk e.v., turta n.i.
Hygienic estimation of the use of the confectionary in the children's nutrition

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

SHORT REPORTS

Вельчинська О.В., Пецушак Б.Й., Чумак Н.Є.
Вплив взаємозв'язку хімічної будови та фізіологічної активності багатокомпонентних дієтичних добавок на характер їхньої дії
welchinska e.v., piecuszak b.i., chumak n.e
Influence of interaction of the chemical structure and physiological activity of the multi-components food supplements on the character its pressure
Риженко С.А., Цуцков В.Є., Дєдаєв І.М., Бондар В.О., Середа В.П., Гладкова В.І.
Гігієнічна оцінка якості харчових продуктів за мікробіологічними показниками на етапах виробництва та реалізації в Дніпропетровській області
rizhenko s.a., tsutskov v.ye., dedaev i.m., bondar v.o., sereda v.p., gladkova v.i.
Hygienical estimation of quality of food products on microbiological indexes on the stages of production and realization in the Dnepropetrovsk area
Волошин О.І., Власик Л.І., Васюк В.Л.
Роль оздоровчого харчування в оптимізації комплексного лікування метеозалежних кардіологічних хворих
voloshyn o.i., vlasyk l.i., vasjuk v.l.
The role of sanative nutrition in the process of optimization of treatment of the cardiological patients with meteorological dependence of health state

З ІСТОРІЇ НУТРИЦИОЛОГІЇ

TO HISTORY OF NUTRITIOLOGY

Смоляр В.І.
Формування і розквіт української кухні
smolyar v.i.
Forming and prosperity of Ukrainian kitchen

ХРОНІКА

LATEST NEWS

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти раціонального харчування" scientifically-practical conference with international participation "modern aspects of rational feed"

ВІД РЕДАКЦІЇ

EDITIONAL INFORMATION

Правила для авторів the rules of article design


Повернутися до попередньої сторінки