activities
activities annouces services contacts spetsializovana vchena rada zvitnist preventing corruption journals miscellanea

 

Ми хочемо познайомити Вас з нашим інститутом, який було засновано в 1964 році видатним вченим, академіком, заслуженим діячем науки, професором Левком Івановичем Медведем.
С січня 1997 року інститут став державним науково-дослідним підприємством Міністерства охорони здоров'я України і має назву Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України. Очолив інститут доктор медичних наук, професор М.Г.Проданчук.

ТОКСИКОЛОГІЧНІ
ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- Визначення критеріїв небезпечності хімічних речовин для здоров’я людини та ризику їх застосування, враховуючи можливість комбінованої, послідовної і сумісної дії;
foto - встановлення параметрів токсичності ксенобіотиків та їх здатності спричиняти патологію, механізму патологічної дії хімічних речовин на органи і системи організму;
- дослідження канцерогенних, тератогенних, ембріо- та гонадотоксичних, мутагенних та алергенних властивостей дії хімічних речовин;
- обгрунтування допустимих добових доз для людини та гігієнічних стандартів для об’єктів навколишнього середовища;
- розробка методологічних, встановлення токсиколого-гігієнічних критерієв обгрунтування безпеки доз і концентрацій ксенобіотиків для найбільш чутливих представників популяції (дітей, людей з імунодефіцитом).
ГІГІЄНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
foto - Вивчення фактичної забрудненості, закономірностей накопичення і міграції, стійкості агрохімікатів, пестицидів, біопрепаратів, діоксинів, поліхлорбіфенілів, компонентів полімерних матеріалів та інших хімічних речовин в продуктах навколишнього середовища (повітрі, воді водойм, грунтових водах, грунті) та виробів різного походження;
- гігієнічна оцінка технологій виробництва та застосування пестицидів і мінеральних добрив у різних галузях сільського господарства;
- новітніх технологій виробництва та переробки сільськогосподарської сировини, харчових продуктів;
- синтетичних матеріалів, включаючи вироби медичного призначення;
foto - дослідження особливостей шкідливої дії хімічного та біологічного фактору в сучасних умовах (пригнічення імунітету населення);
- оцінка ризику застосування нових хімічних речовин у різних галузях народного господарства, моніторинг забруднення довкілля та продуктів харчувння хімічними речовинами;
- розробка і перегляд гігієнічних нормативів і регламентів;
- санітарно-гігієнічна експертиза якості та безпечності продуктів, речовин, матеріалів та виробів, що застосовуються в харчовій промисловості.
ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
- Розробка методів аналізу із застосуванням газової, високоефективної рідинної і тонкошарової хроматографії, ІЧ-спектроскопії і хромато-мас-спектрометрії;
foto - визначення та експертиза залишків пестицидів, агрохімікатів, речовин, що мігрують з полімерних матеріалів, продуктів їх перетворення, а також інших токсичних речовин в об’єктах навколишнього природного середовища, продуктах харчування, сільськогосподарській сировині, кормах, біоматеріалі;
- дослідження хімічного складу відходів, стоків, викидів, в тому числі на наявність таких супертоксикантів, як поліхлоровані діоксини і біфеніли;
- сезонні аналізи якості води, ефективності її очистки, розробка рекомендацій щодо удосконалення способів очистки питної води;
- складання екологічних карт місцевості.
 

Початок документу


| home | Діяльність | Сертифікація | Послуги | Контакти | Звітність | Запобігання корупції | Журнали | Різне |