ХРОНИКА

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТОКСИКОЛОГИИ
И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

1. Антонович Е.О., Подрушняк А.Е. Совершенствование методологии оценки риска, связанного с применением пестицидов с учетом возрастной чувствительности детей // В: Матер. научн.-практ. конференц. "Актуальні проблеми екогігієни і токсикології". —Київ, 28–29 травня 1998. —частина 1. —С. 10–20.

2. Баглій Є.А., Кривенко Н.Є. Вплив на формування протипухлинної резистентності організму за онкогенезу, як складова оцінка онкогенної небезпеки агрохімікатів // Там же. —С. 25–32.

3. Баглей Е.А., Недопитанская Н.Н., Решавская Е.В. Канцерогенные факторы в сельском хозяйстве // В: "Environmental, Occupational Health and Safety in Agriculture on the Boundary of two Millennia", Sept. 8–11, 1998, Kiev, Ukraine.

4. Бабич В.А., Иванова С.И., Балан Г.М. Оценка эффективности применения углеродных энтеросорбентов при лечении острых интоксикаций пестицидами // В: Сборн. трудов "Пробл. профессион. патологии в Сибири", Новокузнецк. —1998. —С. 5–7.

5. Безверхая И.С. Взаимосвязь фармакокинетики и побочного действия лекарств при старении // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 3. —48–52.

6. Вековшинина С.В. Синтетические пиретроиды: основные подходы к оценке нейротоксического действия //В: Матеріали науков.-практичн. конф. "Актуальні проблеми екогігієни і токсикології". Київ, 28–29 травня 1998. —частина 1. —С. 73–77.

7. Вікторов О.П., Даниленко В.С. Проблема контролю за безпекою ліків на постреєстраційному етапі їх впровадження в медичну практику // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 1. —С. 9–11.

8. Гжегоцький М.Р. Фізіолого-гігієнічні основи хімічної безпеки людини у звичайних та екстремальних умовах // Автореф. дис. … доктора мед. наук. —Київ. —1998. —33 с.

9. Еропкин М.Ю., Смирнова Т.Д., Еропкина Е.М. Метаболическая активация минимальными токсическими дозами ксенобиотиков как острая закономерность острого цитотоксического ответа фибробластов человека в культуре // Токсикол. вестник. —1999. —N 1. —С. 16–21.

10. Жминько П.Г. Некоторые проблемы иммунотоксикологии и методические подходы к оценке вредного действия пестицидов на имунную систему организма // Матеріали науково-практичн. конф. "Актуальні проблеми екогігієни і токсикології".—Київ, 28–29 травня 1998. — С. 107–112.

11. Здоровье и окружающая среда // Республ. научн-.практ. конф. по итогам выполнения государств. научн.-техн. программы. —Минск. —1998. —176 с.

12. Кава Т.В., Олійник С.А., Горчакова Н.О., Туманов В.А., Полякова І.Ф. Токсикологічна характеристика нових комплексних вітчизняних фітопрепаратів та їх компонентів // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 2. —С. 15–17.

13. Карпенко П.О. Перспективи розвитку лікувально-профілактичного лікування в Україні // Журн. практ. врача. —1998. —N 3. —С. 2–4.

14. Карпенко П.О., Романішин Р.І. Нутріциологія в Україні; розвиток та передчасна деградація // Там же. —С. 18–19.

15. Курляндский Б.А., Хамидулина Х.Х. О роли критериев опасности при организации госсанэпиднадзора за химическими веществами // Токсикол. вестник. —1999. —N 1. —С. 6–10.

16. Кухар В.П. Проблеми України —перехід до сталого розвитку. —Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 3. —С. 4–11.

17. Ластівка І.В. Захворюваність вихованців дошкільних установ, які проживають і виховуються в умовах впливу несприятливих факторів оточуючого середовища низької інтенсивності // Автореф. дис. канд. мед. наук. —Київ. —1999. —18 с.

18. Левицький Є.Л., Горюшко Г.Г., Примак Р.Г., Губський Ю.І., Марченко О.М., Вістунова І.Є. Механізм геномозахисної дії аспірину за умов отруєння щурів тетрахлорметаном // Ліки. —1998. —N 3. —С. 53–57.

19. Левицкий Е.Л., Губский Ю.И., Марченко А.Н., Примак Р.Г., Горюшко А.Г. Коррекция поражений ядерного генома антиоксидантами в условиях токсического повреждения печени // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 2. —С. 16–17.

20. Левицький Є.Л. Основні напрями розвитку сучасної фітофармакології // Фармакол. вісник. —1998. —N 5. —С. 43–50.

21. Луйк А.И., Могилевич С.Е. Воздействие производных азотистого иприта на клеточные системы сигнальной трансдукции // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 1. —С. 15–20.

22. Лукьянчук В.Д. Токсикометрия лекарственных средств на доклиническом этапе: состояние проблемы, дискуссионные аспекты // Там же. —N 2. —C. 12–14.

23. Осипова В.П., Пименов Ю.Т., Берберова Н.Т., Милаева Е.Р., Тюрин В.Ю., Калявин В.А., Харитонашвили Е.В., Петросян В.С. Ингибирующее действие ртутьорганических соединений на процессы клеточного и митохондриального дыхания // Токсикол. вестник. —1999. —N 1. —С. 21–26.

24. Подрушняк А.Є., Волощенко З.Л. Наукове обгрунтування необхідності удосконалення методів санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів // У: Матеріали науково-практ. конференц. "Актуальні проблеми екогігієни і токсикології", частина 2. —Київ, 28–29 травня 1998. — С. 213–215.

25. Подрушняк А.Е., Пасечник Г.А. Изучение влияния комплексных систем химической защиты картофеля на аминокислотный состав клубней // Там же. —С. 216–218.

26. Проданчук М.Г., Великий В.І., Світлий С.С., Мудрий І.В. Еколого-гігієнічні аспекти застосування мінеральних добрив // Матер. межд. конф. "Environmental, Occupational Health and Safety in Agriculture of the Boundary of two millennia". —Киев. —1998. —С. 48–49.

27. Проданчук М.Г., Дейнека С.Є., Давиденко І.С. Порівняльне значення деяких цитоморфологічних показників при вивченні ступеня цитотоксичності солей металів // Укр. молод. журн. —1998. —N 2–3. —С. 7–10.

28. Проданчук М.Г., Дейнека С.Є., Хлус К.М., Толтюк С.М. Зміни ряду біохімічних показників культуральної рідини при дії in vitro оксалатів металів на культуру клітин Нер-2.

29. Проданчук Н.Г., Шепельская Н.Р. Систематизация и классификация пестицидов по степени потенциальной опасности для репродуктивной функции // 1 Съезд токсикологов России. Тез. докл. —Москва, 17–20 ноября 1998. —С. 264.

30. Семенов И.А., Кагличенко В.В., Кожевников В.И. Об изучении проблем токсикологии в медицинском вузе // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 1. —С. 39–40.

31. Соловьев А.И., Стефанов А.В. Токсикология и фармакология оксида азота // Там же. —С. 35–38.

32. Стефанов О.В., Коваленко В.М. Міжнародні стандарти експериментального вивчення небезпечності речовин // Там же. —С. 12–14.

33. Трахтенберг И.М., Тычинин В.А., Талакин Ю.Н., Лампека Е.Г., Остроухова В.А, Покровская Т.Н., Юречко Е.И. К проблеме носительства тяжелых металлов. —Журн. АМН Украины. —1999. —Т.5. N 1. —С. 87–95.

34. Трахтенберг І.М. Довкілля та здоров’я. — 1998. —N 4 (7).

35. Трахтенберг И.М. Приоритетные аспекты проблем медицинской экологии в Украине (взгляд токсиколога) // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 1. —С. 5–11.

36. Хилькевич Т.В., Жминько П.Г., Кокшарева Н.В. Экспериментальные данные воздействия кротонового альдегида на функцию дыхания // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 1. —С. 41–42.

37. Храпак В.В., Кулик Т.В. Токсична трансформація ксенобіотиків у довкіллі // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 1. —С. 64–68.

38. Храпак В.В. Механізми токсичних гіпоксій та роль антидотів у їх профілактиці та лікуванні // Там же. —N 2. —С. 30–38.

39. Цапко О.В. Харчування в екологічно несприятливих регіонах. —Київ. —1997. —31 с.

40. Шепельская Н.Р. Экспериментальное исследование влияния бупрофезина на функцию гонад и фертильность крыс Wistar // Совр. пробл. токсикол. —1998. —N 1. —С. 51–54.

41. Шумейко В.М., Овруцький В.М., Глуховський Ш.В. Екологічна токсикологія: предмет, поняття, джерела виникнення // Там же. —С. 55–63.

42. Gerbisky L.V., Savich V.I., Sultanova N., Kapusta Yu.B., Paley T.A. Ecological histology of the nervous tissue. —Dnipropetrovsk. —1999. —48 p.

43. Dmitrenko N.P., Snoz S.V. et al. A cоmbined effect of the nitrogen dioxide and sodium nitrite on the rat organism // Toxicol. Letters. —1998. —Suppl. 1/95. —P. 220–221.

44. Dmitrenko N.P., Kishko T.O., Smerdova L.N., Snoz S.V. The influence of N-nitrosodimethylamine (NDMA) on destruction nature of rat thymocytes and macrophages in vitro // Abstr. of 10-th. Intern. Workshop on inVitro Toxicology (Winchester, UK, 14–18 September 1998).

45. Dmitrenko N.P., Shandrenko S.G., Snoz S.V., Kishko T.O., Smerdova L.N. Investigation of the new drug nitoxidel-nitric oxide’s acceptor // Abstr. the 2-nd Parnas Conference (Gdansk, Poland). —1998. —P. 12.

46. Prodanchuk N.G., Kokshareva N.V., Zminko P.G., Kagan Y.S., Shushurina N.A., Vekovshinina S.V. Prognostication of delayed neurotoxic effects of organophosphate pesticides // In: Intern. Congr. Toxicol., Paris, 5–9 July 1998.

47. Gold L.S., Zeiger E. (Eds.) Handbook of Carcinogenic Potency and Genotoxicity Databases. —CRC Press, Inc. —1996. —768 p.

48. Washinski A.M., Etzel J.E. Environmental Ion Exchange. Principles and Design. —CRC Press Inc. —1997. —140 p.

49. Daston G.P. (Ed.) Molecular and Cellular Methods in Developmental Toxicol. —CRC Press, Inc. —1996. —304 p.

50. D’Mello J.P.F. (Ed.) Handbook of Plant and Fungal Toxicants. —CRC Press, Inc. —1997. —370 p.

51. Hall S.K. Chemical Exposure and Toxic Responses. —CRC Press, Inc. —1996. —304 p.

52. Phalen R.F. (Ed.) Methods in Inhalation Toxicology. —CRC Press, Inc. —1996. —176 p.

53. Schiefer H.B., Irvine D.G., Buzik S.C. Understanding Toxicology. —CRC Press, Inc. —1997. —144 p.

54. Seiler J.P., Bern, Switzerland; Vilanova E., Univercity of Alicante, Spain (Eds.) Applied Toxicology: Approaches Through Basic Science. —EUROTOX Proceedings. —1997. —417 p.

55. De Smet P.A.G.M., Keller K., Hansel R., Chandler R.F. (Eds.) Advers Effects of Herbal Drugs. —Volume 3. —1997. —200 p.

56. Wong S.H.Y., Sunshine I. (Eds.) Handbook of Analytical Therapeutic Drug Monitoring and Toxicology. —CRC Press, Inc. —1996. —416 p.

57. Van Zutphen L.F.M., van der Meer M., University of Utrecht, The Netherlands (Eds.) Welfare Aspects of Transgenic Animals. —Proceedings EC—Workshop of October 30, 1995.. —1997. —120 p.


| Содержание |