ХРОНІКА

Читачі про книги

Рецензія на "Довідник вибраних термінів з пестицидів"

Нещодавно вийшов з друку "Довідник вибраних термінів з пестицидів". Це видання підготували наукові редактори академік НАН і АМН України Ю.І. Кундієв, чл.-кор. АМН України М.Г. Проданчук, науковий консультант к.б.н. В.Л. Петрунек та укладачі: М.А. Клисенко, В.Ф. Демченко, Т.Л. Макарчук, О.Я. Матвєєва, Є.М. Маторін, А.Є. Подрушняк.

Науковий колектив присвятив цю книгу пам'яті свого вчителя — видатного вченого, засновника гігієни застосування пестицидів, визнаного організатора охорони здоров'я академіка Л.І. Медведя, сторіччя від дня народження якого медична громадськість України відзначила у червні цього року. На ювілейних урочистостях на честь цієї знаменної дати було відзначено присвячений їй ряд наукових видань, в тому числі і згадане вище. Передусім слід відзначити, що ця книга — неординарна праця, оскільки в останні роки відчувається явний дефіцит видань щодо сучасних термінів та визначень, які стосуються пестицидів.

У книзі зібрано біля 700 вибраних термінів та визначень понять, що стосуються безпечного для здоров'я людини, тварин та навколишнього середовища застосування пестицидів, які найчастіше використовуються у світовій науковій літературі, у законодавчо-нормативних документах з питань пестицидів, у звітах про державні випробування пестицидів та в документації щодо їх державної реєстрації. Термінологічний довідник з пестицидів укладено з метою поглиблення взаєморозуміння між науковцями, практичними працівниками різних спеціальностей, державними службовцями, працівниками засобів масової інформації.

Терміни та поняття, підготовлені різними авторськими колективами, здебільшого міжнародними, мають різний законодавчий статус та стиль викладення, тому вони згруповані і розділені укладачами на декілька розділів.

Перший з них включає терміни та поняття, що визначені законами, Державними стандартами України, а також такі, що розроблені провідними науковцями та установами, затверджені профільними науковими радами та пройшли випробування часом. Терміни та визначення понять стосуються головним чином токсикології, гігієни, екології, аналітичної хімії, агрохімії пестицидів.

Наведемо декілька прикладів термінів, що вміщено в цьому розділі: агрохімікати, гігієна, гігієнічні регламенти, гранично допустима концентрація (ГДК), максимально допустимий рівень (МДР), пестицид, державна реєстрація, польові та державні випробування, класифікація пестицидів за призначенням чи характером дії, шкідливий ефект тощо.

Заслуговує на увагу блок термінів стосовно оцінки придатності методів вимірювань. Він включає, поруч з широко відомими, ще мало відомі широкому загалу терміни, такі як простежність, валідація тощо. Напередодні вступу до СОТ з наближенням до міжнародних стандартів і пов'язаною з цим необхідністю валідації методів токсиколого-гігієнічних досліджень, інформація про такі терміни своєчасна та доречна.

У другому розділі наведено терміни і поняття, що рекомендовані спеціалістами міжнародної програми з навколишнього середовища ООН (UNEP), які стосуються питань профілактичної токсикології потенційно токсичних хімічних речовин, зокрема пестицидів.

До розділу вибрано класичні терміни, наприклад, акумуляція, здоров'я, смертельна концентрація, мутаген, максимально допустима доза, отрута, сукупна дія, токсичні речовини, токсин, тощо. Ці терміни широко відомі вченим-медикам, однак інформація про них необхідна також спеціалістам інших спеціалізацій.

Третій розділ охоплює терміни і поняття, відібрані і рекомендовані спеціалістами Міжнародного союзу з теоретичної та прикладної хімії (IUPAK), що є пріоритетною організацією у галузі термінології з питань хімії та споріднених з нею природничих наук. Ці терміни і поняття стосуються аналітичної хімії пестицидів, агрохімії, хімії захисту рослин, екології, токсикології та міжнародної регламентації пестицидів.

Особливо слід відзначити, що у цьому розділі читач зустрічається з тлумаченнями таких термінів, як адсорбція, рівень дії, активний інгредієнт, аналітичний інтервал (діапазон), оцінка впливу на навколишнє середовище, метаболіти, коефіцієнт розподілу октанол/вода, період очікування, ризик, та з багатьма іншими, серед яких дуже важливий блок термінів щодо належної лабораторної практики (GLP).

У четвертому розділі наведено терміни і основні поняття, що розроблені та схвалені ВООЗ у рамках Міжнародної програми хімічної безпеки (МПХБ), згідно з проектом "Критерії здоров'я довкілля. Оцінка ризику хімічних речовин для здоров'я людини: обґрунтування орієнтовних величин граничних для здоров'я експозицій". Серед них такі поняття, як NOEL, NOAEL, LOAEL, токсикодинаміка, токсикокінетика.

Терміни і поняття, наведені в Довіднику, викладені мовами оригіналу (українською, англійською або російською) і, в разі необхідності, наводяться також в перекладі цими мовами. Слід також зазначити, що у Довіднику міститься перелік найбільш відомих міжнародних організацій, що займаються питаннями безпеки використання пестицидів, та прізвища українських спеціалістів, які беруть участь в їх роботі.

Оцінюючи довідник в цілому, слід визначити його корисні ознаки. З того часу, як академік Л.І. Медведь заклав основи безпечного для здоров'я людини та навколишнього середовища застосування пестицидів, пройшло майже півстоліття. До різних напрямків вирішення цієї проблеми вливається вже третє покоління спеціалістів різного фаху. І тому дуже важливо, що у довіднику зібрано терміни і основні поняття, які зустрічаються в різних галузях наук, що пов'язані з пестицидами. Обраний формат видання — довідник — дозволив авторам навести терміни з різних джерел. Автори неодноразово звертають увагу читача на те, що деякі терміни однієї назви, які зустрічаються в цих джерелах (агрохімікат, валідація та ін.), тлумачаться не однаково. З іншого боку, деякі терміни з різною назвою (летальна доза, смертельна доза) стосуються одного і того ж самого поняття.

Необхідно підкреслити, що аналогів формату Довідника у світовій літературі немає. Без сумніву "Довідник вибраних термінів з пестицидів" має велике наукове і практичне значення і зацікавить спеціалістів — токсикологів різного фаху та стане у пригоді в їх повсякденній роботі.

Слід зауважити, що основні терміни і поняття з токсикології з плином часу уточнюються, розширюються, з'являються зовсім нові терміни. Так, видані нові стандарти стосовно створення назв наукових термінів; сформульовані нові підходи щодо поняття невизначеності результатів аналізу; розширився перелік термінів з промислової токсикології, тому можна побажати авторам продовжити свою роботу у вибраному напрямку і використати ці та інші матеріали в подальших додатках до основної матриці Довідника.

Член-кор. НАН України,
академік АМН України,
професор, доктор медичних наук
І.М. Трахтенберг

 


| Зміст |