ХРОНИКА

Інформація про роботу Проблемної комісії "Токсикологія"

23 листопада 2000 р. та 16 січня 2001 р відбулося два чергові засідання Проблемної комісії "Токсикологія", на яких було розглянуто ряд організаційних та поточних питань, а також затверджено теми кандидатських дисертаційних робіт. Зокрема, було обговорено та затверджено план роботи Проблемної комісії (ПК) на 2001 рік. В обговоренні плану прийняли активну участь члени ПК Жмінько П.Г., Кокшарьова Н.В., Коршун М.М., Левицький Є. Л., Проданчук М.Г. та інші.

Академіком Трахтенбергом І.М. запропоновано на одному із засідань ПК розглянути актуальні питання з проблем фундаментальних досліджень у сучасній токсикології.

При обговоренні аннотацій та планів 3-х кандидатських дисертаційних робіт: Широбокової Л.П., Охріменка В.О. та Козиря В.А. зверталась увага на необхідність впровадження результатів дослідження в практику охорони здоров'я, широкого застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема інтернету, підкреслювалась необхідність чіткого визначення предмету та об'єктів дослідження та наукової значущості дослідження.

В доповіді "Оцінка та прогноз можливих хімічних катастроф в Україні" д.м.н. Храпак В.В. зупинився на аналізі характерних хімічних (токсикологічних) катастроф, які трапилися за останні 20 років у світі, та представив класифікацію катастрофальних отрут, розроблену з позицій медицини катастроф. При цьому був даний прогноз хімічної небезпеки для населення України та детальна медико-соціальна характеристика можливих хімічних (токсикологічних) катастроф, викликаних кожним з 15 класів катастрофальних отрут. На основі цих даних були приведені конкретні рекомендації по медичному захисту населення в екстремальних умовах хімічних катастроф у залежності від можливого їх характеру, при гострому дефіциті традиційних антидотів та фармакологічних патогенетичних засобів профілактики та лікування гострих масових отруєнь. В цих умовах одним з основних способів подолання гострого дефіциту традиційних антидотів та засобів фармакологічного захисту є широке використання потенційних (резервних, альтернативних) антидотів та схем захисту на основі відповідних лікарських засобів, їх реальних запасів в аптечній мережі України.

В обговоренні доповіді виступили проф. Проданчук М.Г., який говорив про відсутність в країні системи реєстрації гострих отруєнь, в той же час відомі випадки гострих отруєнь мастиками, спостерігається масове неграмотне та несанкціоноване використання токсичних речовин. Він наголосив, що МОЗ України не виділив кошти на проведення медичних заходів по ліквідації наслідків екологічної катастрофі у с. Болеславчик. Отже, ПК "Токсикологія" повинна зробити свої висновки про пріоритети у використанні фінансів у вказаних ситуаціях. Проф. Максимов Ю.М. наголошував на руйнуванні наукового напрямку в токсикології — антидотології та відповідної системи забезпечення населення необхідними антидотами, на неможливості виробляти наш український антидот унітіол. Д.б.н. Коваленко В.Н. вказувала на відсутність міжвідомчих планів взаємодії у питаннях організації захисту населення від токсичних речовин. К.м.н. Жмінько П.Г. вказав на гостру проблему щодо зберігання та утилізації промислових відходів.

Було вирішено доповідь "Оцінка та прогноз можливих хімічних катастроф в Україні" д.м.н. Храпака В.В. схвалити, а вказані матеріали опублікувати.

На засіданнях була заслухана інформація проф. Проданчука М.Г. про екотоксикологічну ситуацію у Миколаївській області. Крім того проф. Проданчук М.Г. повідомив про створення Товариства токсикологів України та його роботу.

Проблемна комісія "Токсикологія" повинна взяти активну участь у розбудові та науково-методичній і організаційній роботі Товариства токсикологів України.

7 березня 2001 року


| Содержание |