ХРОНІКА

Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування"

Редколегія журналу "Проблеми харчування" пропонує авторам при оформленні статей до друку дотримуватися таких правил:

1. Статті повинні супроводжуватися офіційим листом з установи, де виконана робота, візою наукового керівника на 1-й сторінці, затвердженою круглою печаткою установи.

2. На першій сторінці спочатку зазначається УДК (універсальний десятковий класифікатор), назва роботи, ініціали, прізвище та науковий ступінь (звання) автора (авторів), установа, де виконана робота, місто, країна.

3. Стаття повинна бути власноручно підписана усіма авторами. Окремо потрібно зазначити прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу (п'ятизначний поштовий індекс), телефон (факс), за якими можна вести переговори або листування з автором (авторами).

4. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, малюнки, резюме, список літератури, не повинен перевищувати 20, а огляду літератури або проблемної статті — 35 сторінок машинопису через 2 інтервали; коротких повідомлень — 10 сторінок, інших матеріалів (історичні дати, ювілеї) — 5 сторінок. Рукописи друкуються на одній сторінці листа через 2 інтервали з шириною полів зліва — 2,5 см, зверху — 1 см, знизу — 2 см, справа — 1,5 см.

5. Кожна стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень, зв'язок із важливими науковими чи практичними проблемами; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття, формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

6. Виклад статті повинен бути ясним, стислим, без повторень. Текст необхідно ретельно перевірити. Коректура авторам не висилається, вся подальша перевірка здійснюється за авторським оригіналом.

7. Цифрові дані повинні бути оброблені статистичними методами, бути наведені в міжнародних одиницях (Sі). Не дозволяється вживати скорочення, які не є загальноприйнятими. Назви фірм, реагентів та обладнання, які використовуються в даній роботі, подаються в оригінальному написанні з повідомленням країни-виробника.

8. Кількість графічного матеріалу повинна бути мінімальною. Фото повинні бути контрастними, рисунки — чіткими. На зворотній стороні кожного рисунка зазначаються (олівцем) номер рисунка, прізвище першого автора, назва роботи, позначки "верх" та "низ".Підписи до рисунків подають на окремих листах. Номери таблиць пишуть зверху справа, окремо від назви таблиць. Номери рисунків зазначають зліва внизу. Підписи здійснюють під рисунками. В них наводять назву рисунка, пояснення умовних позначень — цифр, літер та ін. В підписах до мікрофотографій зазначаються збільшення та спосіб фарбування. Рисунки надсилаються у двох примірниках. Графічний матеріал не повинен дублювати матеріал таблиць.

9. Місце, де в тексті є посилання на рисунок або таблицю, позначається квадратом на лівому полі, і в квадраті ставиться номер рисунка або таблиці.

10. Цитована література повинна бути надрукована окремо від тексту колонкою через два інтервали. Посилання на джерела літератури наводять у порядку згадування. В бібліографічному описі наводять такі дані: прізвище автора (авторів), ініціали, повну назву джерела, рік видання, том, номер випуску, сторінки (від та до); для книжок зазначається також місце видання, видавництво, загальна кількість сторінок. В описі роботи кількох авторів зазначають усіх авторів; в переліку літератури таку роботу зазначають за прізвищем першого автора. Посилання на неопубліковані праці не дозволяється. Кількість джерел цитованої літератури в оригінальних статтях не повинна бути більш як 10, в оглядах — 25.

11. Статті направляють до редакції українською, російською або англійською мовами (на вибір). До статті необхідно прикласти резюме (1/5 сторінки машинопису) українською, російською, а також англійською мовами.

12. Неприпустимо надсилати до редакції роботи, які до цього вже були надруковані або направлені для опублікування в інші видання.

13. До статті додається дискета із записаним на ній файлом. Текст статті повинен бути набраний шрифтом Times New Roman або Arial в програмі MS Word 97 або MS Word 2000.


| Зміст |